ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἐν Σύμῃ τῇ 14ῃ Νοεμβρίου 2017


Mitr SymhsΠρός τόν
Ἐντιμώτατον Δήμαρχον Συμαίων
κ. Ἐλευθέριον Παπακαλοδούκα

Ἐνταῦθα

Ἐντιμώτατε καί φίλτατέ μοι κ. Δήμαρχε,
μετά βαθείας κατ’ ἄνθρωπον λύπης καί θλίψεως, παρακολουθῶ ἐναγωνίως ἀπό τῆς κλίνης τῆς ἀσθενείας μου τήν συντελεσθεῖσα ἀνυπολόγιστη καταστροφή ὑπό τῆς πρωτοφανοῦς καταιγίδος καί τῶν ἀνελέγκτων ροῶν τῶν χειμάρρων, τά ὁποῖα ἐχθές ἔπληξαν μανιωδῶς καί ἀμαύρωσαν τό ἰδιαίτερον κάλλος τῆς Νήσου μας. Ἀναμφιβόλως ἡ Χάρις τοῦ Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου διεφύλαξε τόσον τόν Λαόν τῆς Σύμης ὅσον καί τούς ἐπισκέπτας, ὥστε ὑπό τοιαύτας φοβεράς συνθήκας δέν ἐθρηνήσαμεν θύματα, ἰδίᾳ μεταξύ τῶν μικρῶν μαθητῶν τοῦ κατεστραμμένου Νηπιαγωγείου.


Ὡς τόσον συμμερίζομαι πλήρως τήν ἀγωνίαν καί τόν πόνον ὅλων τῶν προσφιλῶν μας κατοίκων, ἰδιαιτέρως τῶν ἀνθρώπων πού ἐπλήγησαν ἀπό τήν θυελλώδη αὐτήν λαίλαπα καί ἀπώλεσαν τά περιουσιακά τους στοιχεῖα. Ἡ τοπική Ἐκκλησία εἶναι πλησίον τῶν δοκιμαζομένων τέκνων της καί ὅπου χρειασθεῖ θά συμπαρασταθεῖ ἠθικῶς καί ὑλικῶς μετά τῆς Πολιτείας, τοῦ Δήμου καί ὅλων τῶν δυναμένων εἰς τήν ἀποκατάστασιν τῶν πληγέντων, διά τοῦ τρόπου ἐκείνου τόν ὁποῖον θά μᾶς ὑποδείξετε.
Εὔχομαι καί προσεύχομαι, ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου στηρίζῃ ἅπαντας καί περιφρουρῇ τόν κόσμον ὑπό τήν ἱεράν σκέπην τῶν Πτερύγων αὐτοῦ, ὥστε λίαν συντόμως νά ὑπερβληθοῦν οἱ παροῦσες δυσκολίες καί νά ἐπανέλθει ἡ γαλήνη τῆς ζωῆς.
Προσωπικῶς δι’ Ὑμᾶς ἐπικαλοῦμαι ἀκμαῖον φρόνημα καί εὔχομαι τήν ἐξ ὕψους δύναμιν εἰς τόν εὐθυνοφόρον ἀγῶνα σας, πρός ἀντιμετώπισιν τῆς ζοφερᾶς ταύτης καταστάσεως.
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ


Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς:
Ὁ Μητροπολίτης


Ὁ Σύμης Χρυσόστομος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ