Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Crysostomos B SymisΣυμφώνως μέ τό ἐπίσημον Ἀνακοινωθέν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου 2018, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐξελέγησαν παμψηψεί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Πίτσης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, Μητροπολίτης Σύμης, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, Μητροπολίτης Σικάγου. Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

Ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ χαροποιοῦ γεγονότος, ἤχησαν χαρμοσύνως οἱ κώδωνες τῶν Ἱ. Ναῶν καί τῶν τεσσάρων ἀκριτικῶν μας Νήσων καί ὁ εὐλαβής Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Λαός τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐξέφρασε ἀνυποκρίτως τήν εἰλικρινῆ χαρά καί ἱκανοποίησίν του διά τήν ἐπιλογή τοῦ συγκεκριμένου προσώπου, τό ὁποῖον τυγχάνει ἐγνωσμένου ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καί πολυποικίλων χαρισμάτων, ἀποδειχθέντων ἐκ τῆς πολυετοῦς, εὐδοκίμου καί ἀποτελεσματικῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας του εἰς τήν ἐπιτελικήν καί πολυεύθυνον θέσιν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου. Ἐπίσης Κλῆρος καί Λαός βαθυσεβάστως καί εὐγνωμόνως ἐκφράζουν τίς υἱϊκές τους εὐχαριστίες πρωτίστως πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, τήν διά τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος ἀναδείξασαν τόν νέον μας Ἐπίσκοπον καί Ποιμενάρχην.

Ἀκολούθως, ἀναφωνοῦμε ἐκ βάθους καρδίας τό «ΑΞΙΟΣ» εἰς τόν νέον Μητροπολίτην μας καί εὐχόμαστε νά εἶναι θεοφιλής, θεάρεστος καί μακρά ἡ Ἀρχιερατεία του στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, εὐχόμενοι τήν ἐκ Θεοῦ ἐνδυνάμωσή του, ὥστε νά ἐπιτύχει στό εὐθυνοφόρο ἔργο πού ἀναλαμβάνει ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος (κατά κόσμον Νικόλαος) Πίτσης, ἐγεννήθη ἐν Κῷ Δωδεκανήσου τό ἔτος 1967. Διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα ἐν αὐτῇ. Τό δέ ἔτος 1981 ἐνεγγράφη εἰς τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδα Σχολή ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβε τό Ἀπολυτήριον τοῦ Λυκείου. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί κατά τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τό ἔτος 1985 ἐκάρη μοναχός ὑπό τοῦ τότε Καθηγουμένου (καί νῦν Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων) τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα Πανοσ. Ἀρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη.

Διάκονος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε καί μαθητής τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 1991. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 1995 ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας του. Τό ἔτος 1998 ἐπέστρεψε εἰς τήν γενέτειράν του καί τοποθετήθηκε ἱερατικῶς προϊστάμενος ἐν τῇ Ἐνορίᾳ Ἁγίου Παύλου Λινοποτίου, τήν ὁποίαν ἀνεκαίνισε ἐκ βάθρων, οἰκοδομήσας διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἰδίᾳ μερίμνῃ καί φροντίδι, Ἱερόν Ναόν-Βαπτιστήριον ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τό 2004 διορίστηκε ἱερατικῶς προϊστάμενος ἐν τῇ Ἐνορίᾳ Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ καί τοποθετήθηκε ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, θέση εἰς τήν ὁποίαν ἐπανετοποθετήθη τό ἔτος 2009 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ ἥν διετήρησε μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σύμης. Τήν 7ην Φεβρουαρίου 2018 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου, διαδεχθείς τόν ἀποιχόμενον Α΄ Μητροπολίτην αὐτῆς, μακαριστόν Χρυσόστομον Δημητριάδην ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ νέου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσοστόμου, θά τελεσθῆ τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω τήν 11ην Φεβρουαρίου 2018 ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων δ’ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατωτέρω παραθέτομεν «ρεπορτάζ» τῆς Δημοτικῆς Τηλεοράσεως Κῶ, μέ τίς πρώτες δηλώσεις τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου μας, ὡς καί τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.