ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄

simis 1Ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου προσῆλθε σήμερα τό μεσημέρι, 9η Φεβρουαρίου, ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος ὥστε νά ἀποδεχθεῖ τήν ἐκλογή του μέ τό μικρό Μήνυμα.
«Τά κύματα τοῦ Βοσπόρου καί τῆς Προποντίδος μετέφεραν προχθές εἰς τά Δωδεκάνησα τό χαρμόσυνον ἄγγελμα τῆς, χάριτι Θεοῦ καί τιμίαις ψήφοις τῶν ἁγίων συνοδικῶν ἀρχιερέων, ἡμετέρᾳ δέ εἰσηγήσει καί προβλήσει, ἐπαξίας παμψηφεί ἐκλογῆς σου ὡς ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας Σύμης, Χάλκης, Τήλου καί Καστελλορίζου», ἀνέφερε στήν προσφώνησή του, πρός τόν ἐψηφισμένο Μητροπολίτη Σύμης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος τόν συνεχάρη, τόν εὐλόγησε καί τόν ὑποδέχθηκε στή σεπτή χορεία τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ πανίερου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
«Ὁποία τιμή διά σέ, ὁποία χαρά δι’ ἡμᾶς! Καί τό τελευταῖον τοῦτο, ἡ χαρά μας διά σέ, Θεοφιλέστατε, εἶναι πλήρως δεδικαιολογημένη, διότι πρό πολλοῦ ἔφθασεν ἐνταῦθα ἡ φήμη σου ὡς πιστοῦ οἰκονόμου τῶν μυστηρίων Θεοῦ, ὡς προθύμου καί πειθαρχικοῦ συμπαραστάτου εἰς τό ἔργον τοῦ ἀδελφοῦ ἁγίου Κώου καί Νισύρου, ὡς εὐσεβοῦς καί φιλαγίου τέως Ἁγιορείτου μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος καί μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς τόν κόσμον δέν ἔπαυσες καί νά ἐπιστρέφης νοερῶς καί προσευχητικῶς εἰς τόν ἱερόν Ἄθωνα, ἔνθεν λαμβάνεις πνευματικήν δύναμιν καί ἔμπνευσιν διά νά διακονῆς τόν Θεόν, τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν Του καί τόν ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπον», εἶπε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί συνέχισε: «Διαδέχεσαι εἰς τάς ἐρατεινάς νήσους τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας σου ἕνα καλόν κἀγαθόν ποιμενάρχην, τόν συμπολίτην ἡμῶν Χρυσόστομον Δημητριάδην, ἐκ τοῦ χωρίου τῶν πλέον εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Ἴμβρου, τόν πρῶτον πνευματικόν πατέρα καί προστάτην τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, ὁ ὁποῖος, παρά τά πολλά προβλήματα πού συνήντησεν, ἰδιαιτέρως εἰς τάς ἀρχάς τῆς ποιμαντορίας του, ἐπετέλεσεν ἀξιόλογον ἔργον, διό καί ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι κάτοικοι τῶν νήσων του τόν προέπεμψαν εἰς τήν αἰωνιότητα μέ ἄλγος καί πόνον πολύν. Σύ τώρα θά τούς παραμυθήσης, θά τούς οἰκοδομήσης περαιτέρω κατά Χριστόν, θά τούς ἀγαπήσης καί θά ἀγαπηθῆς ὑπ’ αὐτῶν, θά συνεχίσης καί θά ἐπαυξήσης τό θεάρεστον ἔργον τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου σου κυροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ σκληρῶς δοκιμασθέντος κατά τό τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου αὐτοῦ.


Ἀπό τήν προσευχήν σου εἰς τό Ἅγιον Ὅρος καί ἀπό τήν δρᾶσιν σου εἰς τά Δωδεκάνησα ἔχεις λάβει ἐφόδια καί ἔχεις ἀποκτήσει πείραν, καί μάλιστα ὡς διακονήσας παρά τῷ ἐκλεκτῷ καί πεφιλημένῳ ἀδελφῷ Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος βαθύτατα σέ ἐκτιμᾶ καί ὑπερλίαν σέ ἀγαπᾶ καί ἐπί τά ἴχνη τοῦ ὁποίου ὡς στοργικοῦ ποιμενάρχου νά πορευθῆς καί σύ ἔχων αὐτόν ὡς πρότυπον Εὐαγγελικοῦ ποιμένος.
Καί πάντοτε νά καλλιεργῆς τόν ἱερόν σύνδεσμον τῶν εὐλαβῶν Δωδεκανησίων μετά τῆς ποτνίας Μητρός πάντων ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ θερμή καί φωτεινή ἑστία τοῦ φέγγους τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀπό αὐτό τό φέγγος φωτιζόμενοι καί καθοδηγούμενοι ἅπαντες ἡμεῖς ἐνταῦθα, ἀγαπητέ Χρυσόστομε, πορευόμεθα διά μέσου τῆς ἱστορίας, διασχίζοντες τά ἐρέβη «τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» καί ὑπερβαίνοντες τά ἑκάστοτε προσκόμματα τοῦ ὑπεναντίου, ὡς ἀποθνήσκοντες καί ἰδού ζῶμεν.
Πορεύου, λοιπόν, καί σύ εἰς τήν νέαν ὑψηλήν ἀποστολήν σου, «σπουδάζων τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης». Πορεύου «διά τοῦ εὐαγγελίου, οὗ ἐμένου διάκονος κατά τήν δωρεάν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τήν δοθεῖσαν σοι κατά τήν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ».
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία θά εἶναι πάντοτε εἰς τό πλευρόν σου, βακτηρία καί στήριγμά σου, ἰδιαιτέρως εἰς τάς δυσκόλους στιγμάς τῆς ποιμαντορίας σου, καί ὅλοι ἡμεῖς οἱ τιμῶντες σέ σήμερον θά εἴμεθα ἕτοιμοι καί νά συμπάσχωμεν μαζί σου, ὅπου ἄν ἤθελε δεήσει, ἀλλά καί σεμνυνόμενοι καί καυχώμενοι διά σέ καί διά τό ἔργον σου, περί τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ὁποίου εἴμεθα βέβαιοι γνωρίζοντες τάς ἀρετάς σου. Ἄξιος!».
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος ἐξέφρασε πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχη τήν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη του γιά τήν πρόκριση ἀλλά καί πρός τούς Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς γιά τή θετική ἀνταπόκριση στήν εὐμενῆ εἰσήγηση τοῦ Προέδρου τους.
Στή συνέχεια, στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρουσίᾳ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἀλλά καί ἄλλων κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, κατά τήν ὁποία τοῦ ἀνακοινώθηκε ἐν ἐκκλησίᾳ ἡ ἐκλογή του, στήν ὁποία καί ἀπάντησε μέ τό κείμενο τῆς Εὐχαριστίας γιά τήν γενομένη πρόκριση τῆς Ἐκκλησίας πρός τό πρόσωπό του, ἀποδεχόμενος τό γεγονός μέ συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη.
Μετά τό πέρας τοῦ Μεγάλου Μηνύματος ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης δέχθηκε τά συγχαρητήρια καί τίς εὐχές ὅλων τῶν παρισταμένων.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

 

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας | Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Κλικάροντας στόν κατωτέρω σύνδεσμο, μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε τήν βιντεοσκόπησιν τοῦ Μηνύματος.

https://www.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/videos/10156152800049158/?hc_ref=ARQkAwrB7qEfzZnn5CLs7PXYFpRydDKXNCwLqxahhtEfXNajXTgokk12yO-lla6Qawg&pnref=story