Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

simis 16Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τοῦδε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ρόδου, Κώου καί Νισύρου καί Σύμης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας στήν Πόλη, Maksym Vdovychenko, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Πίτσης, αὐτάδελφος τοῦ νέου Ἱεράρχου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί προσκυνηταί ἐκ Κώου καί Σύμης.

Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τῇ νήσῳ τοῦ Ἱπποκράτους, τῇ ἐριβώλακι Κῷ, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν ἀκριτικήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς, εἰς διαδοχήν τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Χρυσοστόμου (Δημητριάδου) τοῦ Ἰμβρίου.:
«Ὁ λαός τῆς νησιωτικῆς κληρουχίας σου καί τῆς Δωδεκανήσου εὐρύτερον, ἤκουσε μετά χαρᾶς καί μεγάλης ἱκανοποιήσεως τήν ἐπαξίαν ἐκλογήν σου καί ἑτοιμάζεται νά σέ ὑποδεχθῆ μέ ἀγάπην καί τιμήν», τόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐνῶ στή συνέχεια εἶπε ἐμφατικά: «Εἶσαι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός τῆς Δωδεκανήσου, γεννηθείς καί ἀνδρωθείς ἐν τῇ νήσῳ Κῶ, ὑπηρετήσας εὐδοκίμως ὡς ἱερεύς καί Πρωτοσύγκελλος, ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην, ἐν τῇ γενετείρᾳ σου. Γνωρίζεις, Θεοφιλέστατε, ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν λαόν τῆς Δωδεκανήσου, τήν νοοτροπίαν, τάς εὐαισθησίας καί τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας αὐτοῦ. Καλεῖσαι νά ἀξιοποιήσης εἰς τό ἑξῆς ὡς Ἀρχιερεύς ὅλα ὅσα ἐδιδάχθης καί ἐβίωσες εἰς τό Ἅγιον Ὅρος, ὡς μαθητής τῆς Ἀθωνιάδος καί ὡς μοναχός. Εἰς τό ἁγιώνυμον Ὅρος ἔλαβες τήν μοναχικήν κουράν ἀπό τόν Ὀσιολογιώτατον Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα π. Βασίλειον Γοντικάκην καί ἐχειροτονήθης εἰς διάκονον καί εἰς πρεσβύτερον ἀπό δυό Χαλκίτας ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, τόν ἅγιον Ροδοστόλου καί τόν ἅγιον Σεβαστείας. Εἶσαι φορεύς τῆς Ἀθωνικῆς πνευματικότητος καί τοῦ ἐνθέου ἀσκητικοῦ φρονήματος τῆς αὐθυπερβάσεως καί τῆς αὐτοπροσφορᾶς, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως εἰς τόν Χριστόν καί τό ἅγιον θέλημά Του, ἀπό τά ὁποῖα θά ἀντλῆς δύναμιν καί ἔμπνευσιν εἰς τήν μαρτυρίαν καί τήν φιλάνθρωπον διακονίαν σου μέσα εἰς τήν σύγχρονον ἐκκοσμικευμένην κοινωνίαν. Καλεῖσαι νά φωτίζης τάς καρδίας καί νά κερδίζης τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐν ἡλικίᾳ καί τῶν νέων, τῶν ἁπλῶν καί τῶν ἐν ἐξουσίαις, καλλιεργῶν εἰς αὐτούς τόν «ἄριστον πόθον» τῆς κατ’ Ἀλήθειαν ζωῆς. Ἡ πνευματικότης σου, ἡ ὡριμότης, ἡ σεμνότης, ἡ εὐλάβεια, ὁ ἔνθεος ζῆλος καί ἡ κατά Χριστόν παιδεία σου ἀποτελοῦν ἐγγύησιν διά μίαν θεοφιλῆ ποιμαντορίαν, ὡς «τοῦ κοινοῦ τῆς Ἐκκλησίας τήν προστασίαν ἐγκεχειρισμένος», κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον (PG 62, 670)».
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερόμενος στή σημερινή συγκλονιστική εὐαγγελική περικοπή τῆς μέλλουσας κρίσεως, ἀπευθυνόμενος πρός τόν ἐψηφισμένο Μητροπολίτη, εἶπε: «Θά ἀκούσωμεν ὅτι θά κριθῶμεν ἐκ τῆς στάσεως ἡμῶν ἀπέναντι εἰς τόν πεινώντα, τόν διψώντα, τόν ξένον, τόν γυμνόν, τόν ἀσθενῆ, τόν ἐν φυλακῇ. Ὁ Χριστός καλεῖ ὅλους ἡμᾶς νά ἀγαπῶμεν, νά γινώμεθα «πλησίον» πρός αὐτόν ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκην βοηθείας. «Ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται» κρέμανται «ἐν ταῖς δυσίν ἐντολαῖς»: ἐν τῇ «πρώτῃ καί μεγάλῃ» ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τῇ «δευτέρᾳ, ὁμοίᾳ αὐτῇ» ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον (πρβλ. Ματθ. κβ’, 37-40). [...] Ἡ ἀρχιερατική σου διακονία, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ὀφείλει νά συμβάλλη εἰς τήν σύσφιγξιν τῶν δεσμῶν τοῦ ποιμνίου σου, καί τοῦ Δωδεκανησιακοῦ λαοῦ γενικώτερον, μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, δεσμῶν ἀκαταλύτων, οἱ ὁποῖοι ἐσφυρηλατήθησαν κατά τήν διάρκειαν αἰώνων πολλῶν. Γνωρίζουν καλῶς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς Δωδεκανήσου, ὅτι ἐπεβίωσαν ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐπειδή ἦσαν τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπειδή «ἦσαν ἐγκεντρισμένοι εἰς τήν καλλιέλαιον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας», ἡ πίστις καί ἡ δύναμις τῆς παραδόσεως τῆς ὁποίας ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότεραι τῶν ποικιλωνύμων ἀλλοτριωτικῶν πιέσεων, τάς ὁποίας ὑπέστησαν κατά τό πρώτον ἥμισυ τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Καί σήμερον, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σεμνύνεται διά τάς πέντε Μητροπόλεις αὐτῆς ἐν Δωδεκανήσῳ καί διά τήν Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν Πάτμου, καί μεριμνᾶ στοργικῶς καί ἀδιαλείπτως διά τήν εὐστάθειαν αὐτῶν.
Καί νῦν πρόσελθε! Σέ προσκαλοῦμεν μέ τούς ἐντυπωσιακούς λόγους τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ἡμῶν Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος: «Βλέπεις, ὕπερθεν τοῦ Συνθρόνου ὑπάρχει ἡ ἀκοίμητος κανδήλα. Αὐτή, τήν ὁποίαν ἐφύλαξαν λάμπουσαν οἱ πατέρες μας. Αὐτή, τήν ὁποίαν φυλάττομεν ἡμεῖς. Αὐτή, τήν ὁποίαν θά φυλάξουν καί τά τέκνα μας. Λάβε ἀπό τό φῶς της τό ἀκοίμητον καί μετάγγισον αὐτό εἰς τάς ψυχάς τοῦ ποιμνίου σου».

Ὁ χειροτονούμενος ἀντεφώνησεν ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἑξῆς:
«Παναγιώτατε Δέσποτα, Πορεύομαι εἰς τό ἐνώπιόν μου ἀνοιγόμενον νέον στάδιον τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας ἔχων βαθυτάτην τήν συναίσθησιν τῆς εὐθύνης. Πορεύομαι διά τῶν Ἁγίων εὐχῶν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος διά νά διακονήσω λαόν θεοφιλῆ, πιστόν εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, μέ φρόνημα γενναῖον, μέ ἦθος ἑλληνικόν καί χριστιανικόν, μέ ἱστορίαν μεγίστην, μέ παραδόσεις ἀρχαίας, μέ προσφοράν μοναδικήν. Πορεύομαι, ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει πολλή, πρός τάς ἀκτινοστολίστους νήσους τοῦ Ἀρχιπελάγους, τούς πολυτίμους σμαράγδους τῆς Δωδεκανήσου, τήν Ἀγγελοφρούρητον Σύμην, τήν χαριτωμένην Τῆλον, τήν ἐσμυρνισμένην Χάλκην, τήν πάνυ ὡραίαν Μεγίστην, ἵνα μεταφέρω φῶς ἀνέσπερον ἐκ Φαναρίου. Πορεύομαι εἰς τόπον ἱερόν καί περίβλεπτον διά νά συνεχίσω τήν λιτάνευσιν τῶν ὁσίων καί ἱερῶν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους μετά παρακλήσεων θερμῶν καί δεήσεων ἐκτενῶν «Ὑπέρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας». Πορεύομαι ἐν εἰρήνῃ διά νά συνεχίσω νά ἐπαγγέλομαι, ὡς οἱ θεοκίνητοι πατέρες ἡμῶν, ἐκ τῆς λαχούσης μοι εὐλογημένης ἐπαρχίας ὅτι «Εἷς ἐστίν ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός».
Ὁ νέος Μητροπολίτης Σύμης εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τόν Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου Ναθαναήλ. «τόν ἁπλοῦν καί ταπεινόν Ἐπίσκοπον», τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος μέχρι καί τήν ἐκλογή του, ἀλλά καί τόν Ἐπίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο καί τόν Μητροπολίτη Σεβαστείας Δημήτριο, οἱ ὁποῖοι τόν χειροτόνησαν στόν πρῶτο καί δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης. Εὐχαρίστησε δέ, μεταξύ ἄλλων, καί τόν Μητροπολίτη Καρπάθου καί Κάσου Ἀμβρόσιο, μέ τόν ὁποῖο συνδέθηκε πνευματικῶς ἤδη ἀπό νεαρά ἡλικία.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν. Ἀμέσως μετά, στήν κατάμεστη Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, στόν Πατριαρχικό Οἶκο, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, σέ σύντομο χαιρετισμό του, ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν ἐκλογή τοῦ Μητροπολίτη Σύμης ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπε, ἀποτελεῖ ἕνα ἄξιο στέλεχος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Πρόσθεσε δέ, ὅτι μετά τή χειροτονία του, ὁ Μητροπολίτης Σύμης, μεταβαίνει στήν ἐπαρχία του, προκειμένου νά ἀναλάβει τά καθήκοντά του, μέ τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τοῦ Πατριάρχη, τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀλλά καί τῆς Δωδεκανήσου. Μετά τήν σύντομον δεξίωσιν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Beyti», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα ἀπό τήν Χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, προερχόμενα ἀπό τήν «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΩ ΔΗΡΑΣ»