Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΕΞΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

G 001

Μετά τῆς δεούσης λαμπρότητος καί πάσης μεγαλοπρεπείας ἑορτάσθη καὶ ἐφέτος κατά τό Ἰουλιανόν ἑορτολόγιον ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τήν Ἱερά Βασιλική, Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Ἰβήρων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους.

Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς σεπτῆς ταύτης Πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπό τοῦ Πανοσιολ/του Καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ, ἕλκοντος κοινήν μετ’ αὐτοῦ τήν καταγωγήν ἐκ τῆς νήσου Κῶ, ὡς καί πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, συμμοναστοῦ καί φίλου παιδιόθεν τοῦ Μητροπολίτου μας. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, λαβών ἀσμένως τήν ἀπαιτουμένην κανονικήν ἄδειαν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συνοδευόμενος ἐκ τοῦ Πανοσιολ/του Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Πατροῦ.

Εἰς τήν ἱερά Πανήγυρη συμμετεῖχαν ἐπίσης καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καί Παλμύρας κ. Ἰωάννης (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας). Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων παρέστησαν ἀκόμη ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομος Λαυρεώτης, ποὺ ὅπως ὁρίζει τὸ ἀρχαῖον ἔθος ἡγουμενεύει κατά τίς ἡμέρες τῆς Πανηγύρεως, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πανοσιολ/τος καί σεβαστός Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, Γέρων Βασίλειος, ἀντιπροσωπεῖες τῶν λοιπῶν Ἱ. Μονῶν τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, Ἱερομόναχοι, Κληρικοὶ καὶ Μοναχοί, καθὼς καὶ πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν καὶ Προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό ποὺ προσῆλθαν καὶ ἐφέτος μὲ κατάνυξη γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας, ζητώντας τὴν χάρη καὶ τὶς πρεσβεῖες Της.

Ἡ ἔναρξις τῆς Πανηγύρεως ἐπραγματοποιήθη μέ τήν ὑποδοχή τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Προδρόμου Λαυρεώτου καί τῆς Συνοδείας του τήν προτεραίαν τῆς παραμονῆς καί τήν ἀνάληψη τῆς Ἡγουμενείας ἐξ αὐτοῦ, ἐσυνεχίσθη πέραν τῶν λοιπῶν διατεταγμένων Ἀκολουθιῶν μέ τήν Θ. Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς παραμονῆς εἰς τό Παρεκκκλήσιον τῆς Παναγίας «Πορταϊτίσσης» καί τήν λιτανευτική μεταφορά τῆς Ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἐκ τοῦ Παρεκκλησίου Της, ὅπου φυλάσσεται καθ’ ὅλον τὸ ἔτος καί τήν ἐναπόθεσή Της εἰς τὸ Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἐν συνέχειᾳ ἐτελέσθη ὁ μικρὸς Ἑσπερινὸς, ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ παρετέθη Ἁγιορειτική Τράπεζα.

Τό ἑσπέρας περί ὥρα 20:00 ἄρχισε ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία, ἡ ὁποία διήρκεσε μέ τήν ἑόρτιον Τράπεζα δεκαπέντε ὁλόκληρες ὧρες! Κατά τήν διάρκεια τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ἐν βαθείᾳ κατανύξει ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Νήφωνος καί ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία σημειωτέον τυγχάνει διά τόν Σεβ. Ποιμενάρχην μας πρώτη ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας του. Μετά τήν ἀπόλυση ἀκολούθησε ἡ παραδοσιακὴ Ἁγιορειτική Τράπεζα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀκούσθησαν ἑόρτιοι λόγοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ σύντομοι χαιρετισμοί.

Τὸ ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, παρουσίᾳ συσσώμου τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος μετά τοῦ Πρωτεπιστάτου Γέροντος Συμεών καί τοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Κωστῆ Δήμτσα ἐτελέσθη ὁ Μεθεόρτιος Ἑσπερινὸς καὶ κατὰ τὸ Ἁγιορειτικόν ἔθος τὸ Κτητορικόν Μνημόσυνον.

Ἀκολούθησε τό καθιερωμένο κέρασμα εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ἱ. Μονῆς καί ἡ πανηγυρική Τράπεζα, εἰς τήν ὁποία ὁμίλησαν ὁ Πρωτεπιστάτης Γέρων Συμεών, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος, ὁ κ. Κ. Δήμτσας, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναήλ, ἐνῶ τούς λόγους περαίωσε ὁ προσκεκλημένος Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικόν λεύκωμα τό ὁποῖον ἐπεμελήθη ὁ συνεργάτης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Ἱεροψάλτης κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης.