ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

DSC 7118

Ἐπειδή εἶναι πολλοί οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοί ἐντεῦθεν καί ἀλλαχοῦ, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν πληροφορίες καί ἐπιδεικνύουν ἐνδιαφέρον νά πληροφορηθοῦν διά τήν ζωή, τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί Πανηγύρεις τῆς Μοναστικῆς Πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρακινημένοι ἴσως ἀπό τήν πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἀνάρτηση στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, σχετικῶς μέ τήν τελευταία προσκυνηματική ἐπίσκεψη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσοστόμου, κατόπιν τῆς προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων διά τήν Θεομητορική Πανήγυρη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τήν κατ’ αὐτήν γενομένην ὑπ’ αὐτοῦ πρώτην, εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Νήφωνος Ἱερομονάχου, ἐπανερχόμεθα ὀφειλετικῶς εἰς τό προσκυνηματικό αὐτό ὁδοιπορικό μέ πλούσιο συμπληρωματικό φωτογραφικό ὑλικό, τό ὁποῖο μᾶς ἀπέστειλε εὐγενῶς ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὄρους.

Ἐκτός τῆς Πανηγύρεως, ὑπάρχει φωτογραφικό ὑλικό, τό ὁποῖο διαζωγραφίζει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἀλλά καί τῶν διακονημάτων τῶν Πατέρων, εἰς τά ὁποῖα συμμετεῖχε τότε ὡς Μέλος τῆς ἀδελφότητος καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος. Τό συγκεκριμένο αὐτό φωτογραφικό ὑλικό διαφύλαξαν οἱ Πατέρες στό ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μονῆς καί προσφάτως μᾶς ἀπέστειλαν μέ ἔκδηλη ἀγάπη, χαρά καί ἐνθουσιασμό, ὡς ἔνδειξη τῆς ζώσης πνευματικῆς σχέσεως καί ταυτίσεως αὐτῶν μετά τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας.

DSC 7133Οἱ καλλιτεχνικές φωτογραφίες πού ἀκολουθοῦν, ἀποτυπώνουν μοναδικῶς τίς χαρακτηριστικές στιγμές μιᾶς ὁλονυκτίου Ἁγιορειτικῆς Πανηγύρεως, στά πλαίσια τῆς ὁποίας ὁ χρόνος κυλάει ἀσυναίσθητα καί ὁ ἄνθρωπος ἀφήνει τόν ἑαυτό του στήν πνευματική αὐτή μέθεξη, ἀδιαφορώντας πλέον ἐάν ἔξω ἀπό τόν Ναό εἶναι ἡμέρα ἤ νύκτα. Ἐκεῖ ὅλοι αἰσθάνονται ὅτι προεξάρχον τῆς Πανηγύρεως καί κεντρικό Πρόσωπο τῆς λαμπρᾶς ταύτης Ὁμηγύρεως εἶναι ἡ Κυρία Θεοτόκος ἡ Πορταΐτισσα, ἡ Ἔφορος καί Προστάτης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καί τῶν ἐν αὐτῷ ἐγκαταβιούντων ἀφοσιωμένων τέκνων Της. Οἱ Μοναχοί, ὡς πνευματικά τέκνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, δι’ ὅλης τῆς νυκτός ἄδουν καί ψάλλουν, ὡς ἄλλα Σεραφείμ πρός τήν Ἐνδοξωτέραν τῶν Χερουβίμ, ὕμνους ἀγγελικούς: «Ἄνωθεν οἱ Προφῆται σέ προκατήγγειλαν στάμνον, ράβδον, πλάκα, κιβωτόν, λυχνίαν, ὄρος ἀλατόμητον, χρυσοῦν θυμιατήριον καὶ σκηνήν, πύλην ἀδιόδευτον, παλάτιον καὶ κλίμακα, καὶ θρόνον τοῦ Βασιλέως».

Ἔκδηλη ἡ συγκίνηση, εἰς τά πρόσωπα πάντων τῶν συμμετεχόντων Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν εἰς τήν ἱεροπρεπῆ μεταφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Πορταϊτίσσης, ἀπό τό Παρεκκλήσι Της εἰς τό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς, διά νά προεξάρχει ἀπό ἐκεῖ τῆς Πανηγύρεως καί ἀπό τόν δικό Της Θρόνο νά παρίσταται ὡς ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν κεκαλυμμένη μέ τήν τιμητική Βασιλική ὀμπρέλλα Της.

Ἡ Πορταΐτισσα ἀποτελεῖ διά τόν Ἱερό Κλῆρο Της, τό Ἁγιώνυμον Ὄρος καί δι’ ὅλην τήν οἰκουμένη πηγή χαρᾶς, εὐλογίας, ἀλλά καί ἀσφάλειας, καθ’ ὅτι ὅπως ἀναφέρεται εἰς τήν Παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ Ἰδία ἡ Θεοτόκος ὑπεσχέθη ὅτι ὅσον εὑρίσκεται ἡ Εἰκόνα Της ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἰβήρων οἱ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ἐγκαταβιούντες Μοναχοί, οὐδόλως πρέπει νά ἀνησυχοῦν. Αὐτός εἶναι ἄλλωστε καί ὁ λόγος που δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἔξοδός Της ἐκτός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Της.

Πολλά θά μποροῦσε νά πεῖ καί νά γράψει κανείς δι’ αὐτές τίς μοναδικές πνευματικές ἐμπειρίες καί βιώματα, διά τά ὁποῖα μόνον εὐγνώμονες εὐχαριστίες ἀναβλύζουν πάντοτε ἐκ βάθους καρδίας, δι’ ὅσα εὐεργετικῶς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προσφέρει προσωπικῶς εἰς τόν καθένα, ἀλλά καί γενικῶς εἰς τό ἀνθρώπινο γένος μας.DSC 7149

Εὐχαριστίες ὁλόψυχες ὀφείλονται καί εἰς τήν τροφόν καί εὐεργέτιδα Ἰβηριτικήν ἀδελφότητα, δι’ ὅσα ἀγαθά ἐπιδαψίλευσε καί ἀδελφικῶς ἐπιδαψιλεύει πάντοτε εἰς ὅλους μας.

Εὐχή μας, ὅπως τά φωτογραφικά στιγμιότυπα πού ἀκολουθοῦν, καλύψουν κατά τό δυνατόν τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν, πού ἀποζητοῦν τήν Χάρη καί τίς Πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ἀποβοῦν πρός ὄφελος ψυχικό τῶν φίλων πού παρακολουθοῦν τίς δημοσιεύσεις τοῦ ἱστοχώρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 2019 ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ