ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΣΥΜΗΣ

IMG 20200101 112022

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, κατόπιν τοῦ πρό ἡμερῶν ἐπισυμβάντος θλιβεροῦ γεγονότος τῆς καταστροφῆς καί πλήρους κατεδαφίσεως τοῦ Ἱεροῦ Μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου Νημπορειοῦ Σύμης, ἐξ’ αἰτίας τῆς κατολισθήσεως καί προσκρούσεως ὀγκωδεστάτου βράχου ἐπ’ αὐτοῦ, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν ὅτι πολλοί ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας, ἀλλά καί τῶν ἀλλαχοῦ εὐλαβῶν Χριστιανῶν, ἐξεδήλωσαν ἄμεσα τήν ἀγάπην καί τό ἐνδιαφέρον των διά τήν ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν, συνιστᾶ διά τόν σκοπόν αὐτόν, Τριμελήν Ἐρανικήν Ἐπιτροπήν.

Φέρει ἐπίσης εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων, ὅτι ἡ ἐκ Σύμης καταγομένη εὐσεβής οἰκογένεια τοῦ κ. Ἰωάννου Μεγαλούδη, διαθέτει πρός λαχειοφόρον ἀγοράν, περίτεχνον ἀνάγλυφον καί ξυλόγλυπτον Εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου διαστάσεων 0,50 Χ 0,70 cm, πρός πέντε 5,00 εὐρώ ἀνά λαχνόν.

Τά εἰσπραχθέντα ποσά θά κατατεθοῦν ἔναντι ταμειακῶν ἀποδείξεων εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν, ἥτις θά διαχειριστεῖ καί θά ἀποπληρώσει τάς διαγενησομένας ἐργασίας.

Τά δέ Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἀποτελοῦν οἱ κάτωθι:
1) Μερκούριος Φαρμακίδης, Ἐπιστάτης τοῦ Ἱ. Μονυδρίου
2) Ἐμμανουήλ Μεγαλούδης
3) Παναγιώτης Μεγαλούδης

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως