Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMG 20200526 235551

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης 26ης Μαΐου περί ὥραν 22:00 ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος προέστη καί λειτούργησε στήν Ἀναστάσιμη Ἱερά Ἀγρυπνία ἐν τῷ Ἱ. ἐνοριακῷ Ναῷ Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, τήν τέλεσιν τῆς ὁποίας καθιέρωσε ἀπό διετίας, ἅμα τῇ ἐγκαταστάσει του ἐνταῦθα ὡς Μητροπολίτης Σύμης.

Πολλοί ἦσαν οἱ εὐσεβεῖς καί φιλέορτοι Χριστιανοί μας οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά συμμετάσχουν, ἀξιοποιώντας καί ἐφέτος πνευματικά αὐτή τήν εὐλογημένη λατρευτική εὐκαιρία τῆς ἀναστασίμου Παννυχίδος, κατά τήν ὁποία ψάλλονται ἀπαραλλάκτως ἅπαντα τά τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, σύμφωνα μέ τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική Τάξη πού καθιέρωσαν οἱ θειότατοι Πατέρες ἡμῶν, καθώς ἄλλωστε συμβαίνει σ’ ὅλες «ἀποδόσεις» τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν.

Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός καί ὁ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριος τοῦ παρακειμένου Ἐνοριακοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, π. Γεώργιος Χατζηχρυσάφης.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος μετά τῶν συλλειτουργῶν του καί τοῦ ἐκκλησιάσματος ἐξῆλθαν στό προαύλιο τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ καί ὑπέστειλαν τό λάβαρο τῆς Ἀναστάσεως, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση ὑψώνεται στό ψηλότερο σημεῖο τοῦ ἱστοῦ τῶν Ναῶν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἀναστασίμου περιόδου.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε ἐπικαίρως, ἀναφερόμενος στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀδιάσειστο θεμέλιο τῆς Πίστεως ἡμῶν καί στήν ἀλήθεια αὐτῆς ἑδράζεται ὅλο τό οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία, σύμφωνα μέ τήν ἀψευδέστατη μαρτυρία τοῦ Ἱδρυτοῦ της «Πῦλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσι».

Κατωτέρω παρατίθεται διασκευασμένο τό Συναξάριον τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἐκ τοῦ Πεντηκοσταρίου:

«Τὴν παροῦσα ἑορτὴ τὴν ὀνομάζουμε Πάσχα, τὸ ὁποῖο στὰ ἑβραϊκὰ σημαίνει διάβαση• διότι αὐτὴ εἶναι ἡ μέρα – ἡ Κυριακὴ – κατὰ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς δημιούργησε στὴν ἀρχὴ τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ μηδέν• κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ τὸν ἰσραηλιτικὸ λαὸ τὸν ἅρπαξε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Φαραὼ διαπερνώντας τον ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα• σ’ αὐτὴ πάλι κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ κατοίκησε στὴ μήτρα τῆς Παρθένου• καὶ τώρα ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος τὸ ἅρπαξε ἀπὸ τοὺς πυθμένες τοῦ Ἅδη καὶ τὸ ἀνέβασε στοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ ἔφερε στὸ ἀρχαῖο ἀξίωμα τῆς ἀφθαρσίας.

Ὡστόσο, ὅταν ὁ Χριστὸς κατέβηκε στὸν Ἅδη, δὲν τοὺς ἀνέστησε ὅλους, ἀλλὰ μόνο ὅσους πίστεψαν σ’ αὐτόν. Τὶς ψυχὲς ὅμως τῶν Ἁγίων ὅλων τῶν αἰώνων, τὶς ὁποῖες ὁ Ἅδης βίαια κρατοῦσε, τὶς ἐλευθέρωσε, καὶ χάρισε σὲ ὅλους τὴν ἀνάβαση στοὺς οὐρανούς.

Γι’ αὐτὸ πλημμυρισμένοι ἀπὸ χαρὰ ἑορτάζουμε μὲ λαμπρότητα τὴν Ἀνάσταση, εἰκονίζοντας τὴ χαρὰ ποὺ ἔλαβε πλούσια ἡ φύση μας χάρη στὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, δείχνοντας τὴν κατάλυση τῆς ἔχθρας καὶ τὴν ἕνωση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀγγέλους, κάνουμε καὶ τὸν συνήθη ἀσπασμό.

Ἡ δὲ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἔγινε ὡς ἑξῆς. Καθὼς οἱ στρατιῶτες φύλαγαν τὸν τάφο, κατὰ τὰ μεσάνυχτα ἔγινε μεγάλος σεισμός, διότι κατέβηκε ἄγγελος καὶ ἀποκύλισε τὸν λίθο ἀπὸ τὴ θύρα τοῦ μνημείου. Ὅταν τὸ εἶδαν οἱ φύλακες ἔφυγαν, καὶ ἔτσι μπόρεσαν νὰ ἔρθουν οἱ γυναῖκες “ὀψὲ Σαββάτου” (Ματθ. 28:1), δηλαδὴ στὴ μέση περίπου τῆς νύχτας τοῦ Σαββάτου.

Ἡ πρώτη ποὺ εἶδε τὸν ἀναστημένο Χριστὸ ἦταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ποὺ καθόταν ἀπέναντι ἀπὸ τὸν τάφο, ὅπως λέει ὁ Ματθαῖος (27:61), μαζὶ μὲ τὴ Μαγδαληνή. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ἀμφισβητηθεῖ ἡ Ἀνάσταση ἀπὸ τὴ στενὴ συγγενικὴ σχέση τῆς Μητέρας, γι’ αὐτὸ οἱ εὐαγγελιστὲς λένε ὅτι πρῶτα ἐμφανίστηκε στὴ Μαγδαληνὴ Μαρία. Αὐτὴ εἶδε καὶ τὸν ἄγγελο στὸν λίθο, καὶ ἐπίσης σκύβοντας εἶδε καὶ τοὺς ἀγγέλους ποὺ ἦταν μέσα στὸν τάφο, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀνήγγειλαν τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγοντας: «Ἀναστήθηκε, δὲν εἶναι ἐδῶ• νὰ ὁ τόπος ὅπου τὸν εἶχαν βάλει».

Ὅταν τ’ ἄκουσε αὐτὰ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἔτρεξε καὶ πῆγε στοὺς φλογεροὺς μαθητὲς Πέτρο καὶ Ἰωάννη καὶ εἶπε σ’ αὐτοὺς τὴ χαρμόσυνη εἴδηση τῆς Ἀνάστασης. Καὶ καθὼς ἐπέστρεφε μαζὶ μὲ τὴν ἄλλη Μαρία, τὶς συνάντησε ὁ Χριστὸς λέγοντας «Χαίρετε»• διότι ἔπρεπε τὸ φύλο ποὺ πρῶτο ἄκουσε «Μὲ λύπες θὰ γεννήσεις τὰ παιδιά σου», αὐτὸ πρῶτο νὰ ἀκούσει καὶ τὴ χαρά.

Αὐτὲς πάλι, μὲ πολλὴ λαχτάρα, πλησίασαν τὸν Χριστὸ καὶ ἔπιασαν τὰ ἄχραντα πόδια του γιὰ νὰ σιγουρευτοῦν. Οἱ δὲ ἀπόστολοι πῆγαν στὸν τάφο, καὶ ὁ Πέτρος κοίταξε μόνο μέσα καὶ ἔφυγε, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης μπῆκε μέσα καὶ παρατήρησε μὲ προσοχὴ καὶ ψηλάφησε τὸ σάβανο καὶ τὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς.

Τὰ χαράματα ἡ Μαγδαληνὴ ξαναπῆγε μαζὶ μὲ ἄλλες γυναῖκες γιὰ νὰ ἐξακριβώσει καλύτερα αὐτὰ ποὺ εἶχε δεῖ. Καθὼς ἔκλαιγε ἔξω ἀπὸ τὸν τάφο, ἔσκυψε μέσα καὶ βλέπει δυὸ ἀγγέλους ποὺ ἄστραφταν καὶ ἔλαμπαν καὶ τῆς εἶπαν, σὰν νὰ τὴ μάλωναν: «Γυναίκα, γιατί κλαῖς; Ποιὸν ζητᾶς; Τὸν Ἰησοῦ ζητᾶτε, τὸν Ναζαρηνό, τὸν ἐσταυρωμένο; Ἀναστήθηκε, δὲν εἶναι ἐδῶ».

Καὶ ἀμέσως οἱ ἄγγελοι σηκώθηκαν μὲ φόβο, γιατί εἶδαν τὸν Κύριο. Γι’ αὐτὸ κι ἐκείνη στράφηκε πίσω καὶ εἶδε τὸν Χριστὸ νὰ στέκεται• καὶ νομίζοντας τὸν κηπουρὸ – γιατί τὸ μνῆμα ἦταν σὲ κῆπο – εἶπε: «Κύριε, ἂν τὸν πῆρες ἐσύ, πές μου ποὺ τὸν ἔβαλες, κι ἐγὼ θὰ τὸν πάρω ἀπὸ ἐκεῖ» Καὶ καθὼς ἡ Μαγδαληνὴ στράφηκε πάλι πρὸς τοὺς ἀγγέλους, ὁ Σωτήρας τῆς εἶπε: «Μαρία!» (Ἰω. 20:14-16)

Μόλις ἐκείνη ἄκουσε τὴ γλυκιὰ καὶ οἰκεία φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ἤθελε νὰ τὸν ἀγγίξει, αὐτὸς ὅμως εἶπε: «Μὴ μὲ ἀγγίζεις, γιατί δὲν ἀνέβηκα ἀκόμα πρὸς τὸν Πατέρα μου, ὅπως σκέφτεσαι νομίζοντας ὅτι ἀκόμη εἶμαι ἄνθρωπος. Ἀλλὰ πήγαινε στοὺς ἀδελφούς μου καὶ πὲς σ’ αὐτοὺς ὅσα εἶδες καὶ ἄκουσες» – πράγμα ποὺ ἡ Μαγδαληνὴ τὸ ἔκανε.

Ὅταν ξημέρωνε, πῆγε πάλι στὸν τάφο μὲ τὶς ἄλλες, ἐνῶ ἡ Ἰωάννα μὲ τὴ Σαλώμη ἦρθαν μετὰ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Καὶ γενικά, σὲ διάφορες ὧρες πῆγαν στὸν τάφο οἱ γυναῖκες, καὶ ἀνάμεσά τους ἦταν καὶ ἡ Θεοτόκος• διότι αὐτὴ εἶναι ἡ Μαρία Ἰωσῆ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ὁ Ἰωσῆς αὐτὸς ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωσήφ. Εἶναι πάντως ἄγνωστο ποιὰ ὥρα ἀναστήθηκε ὁ Κύριος. Κάποιοι εἶπαν στὸ πρῶτο λάλημα τῶν πετεινῶν, ἄλλοι ὅταν ἔγινε ὁ σεισμὸς καὶ ἄλλοι ἄλλα. Αὐτὰ λοιπὸν ἔτσι ἔγιναν. Καὶ νά, μερικοὶ ἀπὸ τὴ φρουρὰ πῆγαν καὶ εἶπαν στοὺς ἀρχιερεῖς τὰ γεγονότα• αὐτοὶ τότε, δίνοντάς τους χρήματα, τοὺς ἔπεισαν νὰ ποῦν ὅτι οἱ Μαθητὲς του πῆγαν νύχτα καὶ τὸν ἔκλεψαν.

Κατὰ τὸ ἀπόγευμα αὐτῆς τῆς ἡμέρας, καὶ ἐνῶ οἱ Μαθητὲς ἦταν μαζεμένοι σ’ ἕνα μέρος γιὰ τὸν φόβο τῶν Ἰουδαίων καὶ οἱ πόρτες ἦταν καλὰ κλεισμένες, ἦρθε μέσα ὁ Χριστὸς – διότι πλέον εἶχε ἄφθαρτο σώμα – καὶ τοὺς χαιρέτησε ὡς συνήθως λέγοντας «Εἰρήνη». Αὐτοί, ὅταν τὸν εἶδαν, χάρηκαν ὑπερβολικά, καὶ μὲ τὸ φύσημά Του ἔλαβαν τελειότερα τὴν ἐνέργεια τοῦ παναγίου Πνεύματος.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας.