Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

 IMG 20200719 195952

Μέ ἁπλότητα καί σεμνοπρέπεια ἐτελέσθη καί ἐφέτος στήν Σύμη ἡ ἑορτή τῆς «ἐν πυρίνῳ ἅρματι εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως τοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου», ὁ Λαός τῆς ὁποίας πανδήμως ἐκδήλωσε τόν σεβασμό του καί τίμησε τόν ἔνδοξο αὐτό Προφήτη καί στούς δύο ὁμωνύμους Ἱ. Ναούς του.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, Κυριακή 19η Ἰουλίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στό γραφικό ἐκκλησάκι τοῦ Προφήτου Ἠλία τοῦ «Ἀνηφόρου», πού βρίσκεται σκαρφαλωμένο στήν βραχώδη πλαγιά τοῦ βουνοῦ, πάνω ἀπό τόν ὅρμο τοῦ Πανορμίτη, ἐπί τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Σύμης-Πανορμίτη. Συμμετεῖχε ὁ π. Γεώργιος Χατζηχρυσάφης καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός.

Πρό τῆς ἀπολύσεως καί ἀφοῦ εὐλογήθηκαν οἱ προσφερόμενοι ἄρτοι, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τά ἀναγνώσματα τῆς Ἀκολουθίας ὁμίλησε διδακτικότατα γιά τήν μεγάλη αὐτή μορφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν ἀκλόνητη πίστη καί ἀγάπη πού ἔτρεφε στόν ἀληθινό Θεό, τόν πνευματικό του ζῆλο, καθώς καί γιά τήν ἐπανεμφάνισή του στούς ἐσχάτους καιρούς, πρός ἐπιστηριγμόν τῶν πιστῶν καί ἐνίσχυση τῆς Ἐκκλησίας. Κλείνοντας τόν μεστό θεολογικό του λόγο, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε, ὁ Προφήτης Ἠλίας νά ἐπιστηρίζει καί νά ἐνδυναμώνει τόν πνευματικό ζῆλο ὅλων, ὥστε στίς δύσκολες ἐποχές πού ζοῦμε, νά ἀντλοῦμε δύναμη ἀπό τό παράδειγμά του καί νά βιώνουμε τήν ἀκλόνητη πίστη του, ὅτι «Ζῇ Κύριος ὁ Θεός».

Τέλος ἡ εὐσεβής οἰκογένεια τῶν Ἐπιστατῶν τοῦ Ναοῦ, προσέφερε στούς συμμετέχοντες προσκυνητές παραδοσιακά κεράσματα, πού ἀπόλαυσαν καθισμένοι στά πέτρινα πεζούλια τοῦ περιβόλου μέ ἀπαράμιλλη θέα τόν γραφικό ὅρμο τοῦ Πανορμίτη.

Τήν ἑπομένη κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 20η Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν παλαίφατη Ἱ. Μονή τοῦ Προφήτου Ἠλιού «Βίγλας», κατά τήν Συμαϊκή ντοπιολαλιά στόν «Ἅϊ Νουλιᾶ», πού ἐπίσης βρίσκεται σκαρφαλωμένη στήν ἀπότομη πλαγιά τοῦ ὁμώνυμου βουνοῦ, πλησίον τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγ. Μαρίνας. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ π. Στέφανος Μακρῆς καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός, ἐνῶ προσῆλθαν καί ἀρκετοί φιλάγιοι πιστοί.

Ὁ Σεβασμιώτατος κύρηξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερόμενος στήν μορφή τοῦ ἑορταζομένου Προφήτου Ἠλία, ὁ ὁποῖος καίτοι «μονώτατος» στήν θάλασσα τῆς ποικιλώνυμης εἰδωλολατρείας καί ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς του, ζεῖ καί πολιτεύεται εὐσεβῶς σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀποτελῶντας ἀνυπέρβλητο παράδειγμα καί γιά ὅλους ἐμᾶς τούς σημερινούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι καλούμαστε νά ἐφαρμόσουμε ἀντιστοίχως τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας, ἔστω κι ἄν τό περιβάλλον πού ζοῦμε τό ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά.

Μετά τήν ἀπόλυση, κατά τά πατροπαράδοτα ἤθη καί ἔθιμα τῆς Σύμης πού λειτούργησαν στό διάβα τῶν χαλεπῶν χρόνων τῆς σκλαβιᾶς καί λειτουργοῦν μέχρι σήμερα ὡς ἕνας ἐπιπλέον συνδετικός κρίκος μεταξύ τῶν κατοίκων της, ἡ οἰκογένεια τῶν εὐλαβῶν Ἐπιστατῶν, προσέφερε στούς συμμετέχοντες πιστούς φρεσκοψημένο καφέ καί ἑόρτια κεράσματα στό προαύλιο, ἀλλά καί τούς ἐξωτερικούς χώρους τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν μοναδική πανοραμική θέα στόν παραδοσιακό οἰκισμό τῆς Σύμης.

Ἡ ἐντυπωσιακή, γιά τήν θέση της αὐτή, Ἱ. Μονή ἀνηγέρθη τό ἔτος 1722 ἀπό τόν Ἡγούμενο Ματθαῖο, ἕναν ὁσιακῆς βιωτῆς κληρικό, ὁ ὁποῖος μερίμνησε προκειμένου νά ἁγιογραφηθεῖ καί τό Καθολικό τοῦ Προφήτου Ἠλία, μετά τήν ἀποπεράτωση, μέ ἰδιαίτερο μάλιστα εἰκονογραφικό πρόγραμμα στό ὁποῖο περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές σκηνές ἀπό τήν πολυκύμαντη ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Προφήτου. Ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς Μονῆς ὑπάρχει καί δεύτερος κατάγραφος Ναός, αὐτός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος, κτίσμα τοῦ ἔτους 1728, μέ κτίτορα τόν ἴδιο Ἡγούμενο, καθώς καί τά Κελλιά τῶν Μοναχῶν, πού ζοῦσαν ἐκεῖ μέχρι τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος.

Σύμφωνα δέ μέ τίς ὑπάρχουσες ἱστορικές μαρτυρίες, στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς εἶχαν ἀναπτύξει ἀξιοσημείωτο ἐθνικό καί πνευματικό ἔργο, ἀφοῦ συντηροῦσαν πλούσια βιβλιοθήκη καί συνέδραμαν ἔμπρακτα στήν λειτουργία τῆς παρακείμενης Σχολῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ἡ ὁποία ἀπέβη φάρος πνευματικῆς καί θύραθεν γνώσεως γιά τήν νεότητα τῆς Σύμης.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀντιστοίχως τῶν δύο λατρευτικῶν Συνάξεων.

 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ "ΑΝΗΦΟΡΟΥ"

 

 ΟΡΘΡΟΣ & Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ "ΒΙΓΛΑΣ"