Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMG 20201215 091243

Σήμερα Τρίτη 15η Δεκεμβρίου 2020, ἑορτάστηκε στήν Σύμη καί τόν περικαλλῆ ἐνοριακό Ναό του ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας. Πρό τῆς ἀπολύσεως ἔγινε ἡ Ἀρτοκλασία καί εὐλογήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ εὐτρεπισμένος δίσκος μέ τά κόλλυβα ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τέλος εἰς τήν Θεία Λειτουργία παρέστη, ὁ ἑορτάζων τά ὀνομαστήριά του, Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας.

Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, ἀνατράφηκε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν εὐσεβέστατη καὶ φιλάνθρωπη μητέρα του Ἀνθία, ἡ ὁποία ἔγινε χριστιανὴ ἀκούγοντας τὸ κήρυγμα ἀπὸ μαθητὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Διακαὴς πόθος τῆς Ἀνθίας ἦταν νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴ Ρώμη, ποὺ τὰ χώματά της εἶχαν βαφτεῖ μὲ τὸ αἷμα τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καί στήν ἀποδημία της αὐτή, πῆρε καὶ τὸ νεαρὸ γιὸ της Ἐλευθέριο. Ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης Ἀνίκητος , ὅταν εἶδε τὸν Ἐλευθέριο ἐκτιμώντας τὴν πολλὴ νοημοσύνη του, τὴ θερμὴ πίστη καὶ τὸ ἁγνὸ ἦθος του, τὸν ἔλαβε ὑπὸ τὴν προστασία του.

Σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ρώμης Ἀνίκητο, διάκονος καὶ ἔπειτα ἀπὸ τρία χρόνια χειροτονήθηκε ἱερέας. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ὁ Ἐλευθέριος ἀγωνίστηκε μὲ ζῆλο γιὰ τὴ διδαχὴ τοῦ ποιμνίου του καὶ πρωτοστάτησε σὲ ἔργα φιλανθρωπίας. Ἀργότερα καὶ σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν, μὲ κοινὴ ψῆφο κλήρου καὶ λαοῦ ἔγινε ἐπίσκοπος Ἰλλυρικοῦ, σημερινῆς Ἀλβανίας μὲ ἕδρα τὴν Αὐλώνα.

Στὸ εὔλογο ἐρώτημα τῆς προώρου – μέ τά σημερινά δεδομένα - χειροτονίας του, δίδει ἀπάντηση ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος γράφει σχετικά: «Ἂς μὴ θαυμάζει κανεὶς ὅτι αὐτὸς ὁ ἅγιος χειροτονήθηκε σὲ ἡλικία ἀντίθετη μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τῆς τοπικῆς Συνόδου τῆς Νεοκαισαρείας, οἱ ὁποῖοι ὁρίζουν ὅτι ὁ διάκονος χειροτονεῖται στὴ ἡλικία τῶν 25 χρόνων, ὁ πρεσβύτερος στὰ 30 καὶ ὁ ἐπίσκοπος πάνω ἀπὸ 30. Αὐτὸ ἔγινε γιατί ὁ ἅγιος Ἐλευθέριος ἔζησε πρὶν ἀκόμη θεσπιστοῦν οἱ παραπάνω κανόνες».

Ἡ χειροτονία τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπως γράφει κάποιος βιογράφος του, ἔγινε «κατ’ οἰκονομίαν» Θεοῦ, λόγω τῶν μεγάλων ἀρετῶν καὶ τῆς σοφίας του μὲ τὴν ὁποία προσείλκυε στὸν Χριστὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Ἡ γλυκύτητα τοῦ λόγου του, ποὺ ἐπιβεβαιωνόταν μὲ τὰ πολλὰ θαύματά του, ἔκανε αὐτοὺς ποὺ βρίσκονταν στὴν πλάνη νὰ ἀσπαστοῦν τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια.

Ἡ φήμη τῆς ἀρετῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἦταν τόσο μεγάλη ποὺ ἔφτασε μέχρι τὴ Βρεττανία. Ἔτσι, ὁ βασιλιάς της, Λούκιος, ἔγραψε ἐπιστολὴ στὸν Ἐλευθέριο καὶ τοῦ δήλωνε ὅτι αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς του ἐπιθυμοῦσαν νὰ γίνουν χριστιανοί. Ὁ Ἐλευθέριος ἀμέσως ἀνταποκρίθηκε, στέλνοντας δυὸ ἐκπαιδευμένους στὴν πίστη ἄνδρες, ποὺ κατήχησαν καὶ βάπτισαν χριστιανοὺς τὸν Λούκιο μὲ τὸ λαό του.

Ὅταν ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος πληροφορήθηκε τὴν χριστιανικὴ δράση τοῦ Ἐλευθερίου διέταξε τὴν σύλληψή του. Ἔπειτα ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια ὁ Ἐλευθέριος ὁδηγήθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες στὴν ἀρένα τῆς Ρώμης. Τὰ ἄγρια ζῶα ὅμως δὲν τὸν ἄγγιξαν, γι’ αὐτὸ καὶ ἀποκεφαλίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος πέρασε «εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. η΄,21).

   Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.