Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

26

Σήμερα 14η Μαρτίου 2021 Κυριακή τῆς Τυροφάγου, ἡμέρα πικρᾶς ἀναμνήσεως «τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν καλλιμάρμαρο Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἐλευθέριο Ὀθίτη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ καλλικέλαδοι Ἱεροψάλτες, κ. Παναγιώτης Μητροπάνος, κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Γεώργιος Μοσκιοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμενος στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀντί ἄλλου λόγου, ἀνέγνωσε εὐκρινῶς τόν Κατηχητήριον Πατριαρχικόν Λόγον τῆς Α.Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος προέτρεψε καί ἐπεσήμανε στούς πιστούς, νά ἀκολουθήσουν τήν θεοφιλῆ ὁδόν τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν καί ἰδιαιτέρως «τήν ταπείνωσιν, τήν μετάνοιαν, τήν δύναμιν τῆς προσευχῆς καί τῶν κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν παθοκτόνον νηστείαν, τήν ὑπομονήν, τήν ὑπακοήν» μέ μέτρον τόν Σταυρόν καί ὁρίζοντα τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ.

Πρόκειται γιά τούς ὅρους ἐκεῖνους, τούς ὁποίους θέτει καί τό σημερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τοποθετοῦν στήν ἔναρξιν αὐτῆς τῆς σημαντικῆς περιόδου, ὡς ὑψίστη κατηχητική βακτηρία, διότι μᾶς διδάσκει πρακτικά τόν θεόδεκτον τρόπον ζωῆς καί πορείας κατά τό ἀνοιγόμενον πνευματικόν αὐτό στάδιον, μέ στόχον τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τά ποικιλόμορφα πάθη, πού καταδυναστεύουν τήν ζωήν τήν δική μας ἀλλά καί τῶν λοιπῶν συνανθρώπων μας. Αὐτοί, μέ κορυφαῖα τήν ἔμπρακτον χριστιανικήν πρός ὅλους ἀγάπην, εἶναι ἄλλωστε καί οἱ πνευματικοί θησαυροί τούς ὁποίους, σέ ἀντίθεση μέ τούς ὑλικούς, πρέπει νὰ συγκεντρώνουμε ἀπό αὐτήν τήν γῆ, γιά νὰ θησαυρίζουμε πνευματικά στὸν οὐρανό.

Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.