Η Ι. ΠΑΝΝΥΧΙΔΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΗΣ

 28

Σήμερα τό ἑσπέρας Τρίτη 8η Ἰουνίου 2021 ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς Ἀναστασίμου Ἱερᾶς Παννυχίδος καί τέλεσε τήν νυκτερινή Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Ἐνοριακῷ Ναῷ Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, τήν ὁποία καθιέρωσε ἀπό τριετίας, ἅμα τῇ ἐγκαταστάσει του ἐνταῦθα ὡς Μητροπολίτου. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριος τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου π. Ἀντώνιος Μανιάς καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός. Τούς ἀναστασίμους ὕμνους ἀπέδοσαν γλυκυφθόγγως οἱ Ἱεροψάλτες κ. Μιχαήλ Κυπριώτης, κ. Μερκούριος Γιανναράς, κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Οἱ εὐσεβεῖς καί φιλέορτοι Χριστιανοί μας συμμετεῖχαν τηρῶντας τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα, ἀξιοποιώντας καί ἐφέτος πνευματικά αὐτή τήν εὐλογημένη λατρευτική εὐκαιρία, κατά τήν ὁποία ψάλλονται ἀπαραλλάκτως ἅπαντα τά τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, σύμφωνα μέ τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική τάξη πού καθιέρωσαν οἱ θειότατοι Πατέρες ἡμῶν, καθώς ἄλλωστε συμβαίνει σ’ ὅλες «ἀποδόσεις» τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος μετά τῶν συλλειτουργῶν του καί τοῦ ἐκκλησιάσματος ἐξῆλθαν στό προαύλιο τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ καί ὑπέστειλαν τό λάβαρο τῆς Ἀναστάσεως, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση ὑψώνεται στό ψηλότερο σημεῖο τοῦ ἱστοῦ τῶν Ναῶν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἀναστασίμου περιόδου.

Τέλος ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε ἐπικαίρως, ἀναφερόμενος στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀδιάσειστο θεμέλιο τῆς Πίστεως ἀλλά καί τῆς σωτηρίας μας, καθ’ ὅτι ἐπ’ αὐτῆς ἑδράζεται ὅλο τό οἰκοδόμημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία προσφυεστάτως καί χαρακτηρίζεται ὡς «Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως».

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μαρτυρᾶ σαφῶς ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου ὁλοκληρώθηκε, ἀφοῦ πλέον ἐνεκρώθη ὁ Ἄδης καί ἡ ἀρχέγονη κατάρα τοῦ θανάτου ἔσβησε. Ὅπως ἄνοιξε ὁ Ζωοδόχος Τάφος τοῦ Σωτῆρος, ἔτσι ἄνοιξε καί ὁ κεκλεισμένος παράδεισος, ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, πού ἡ ἁμαρτία τῶν προπατόρων καί οἱ προσωπικές μας εἶχαν καταστήσει ἀπρόσιτη.

Αὐτό τό μεγάλο γεγονός, ἑορτάζουμε τό Πάσχα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί συμμετέχοντας λειτουργικῶς μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐκφράσουμε τήν μεγάλη μας εὐγνωμοσύνη πρός τόν Ἀναστάντα Κύριο, γιά τοῦτο τό μεγάλο Του δῶρο, τό ὁποῖο χρειάζεται νά ἀξιοποιήσουμε, νά ἀποδεχθοῦμε καί νά καλλιεργήσουμε, γενόμενοι ἄξιοι τῆς συμμετοχῆς στίς δωρεές τῆς Ἀναστάσεως. Καί ἄξιοι τοῦ δώρου τῆς Ἀναστάσεως, θά γίνουμε μέ τόν ἀγῶνα μας κατά τῆς ἁμαρτίας, διότι κάθε ἁμαρτία μᾶς φέρνει στόν θάνατο, ἐνῶ κάθε νίκη κατ’ αὐτῆς μᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι γεμάτη ἀπό ἀναστημένους ἀνθρώπους, παλαιούς καί νέους, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί γιά ἐμᾶς φῶς, ἐλπίδα καί δύναμις.

Εὐχαριστοῦμε τόν Ἀναστάντα Κύριο, τόν «Πρωτότοκον τῶν νεκρῶν» καί παρακαλοῦμε τήν ἀγαθότητά Του νά μᾶς φωτίσῃ, ὥστε νά συμπεριληφθοῦμε κι ἐμεῖς στήν συνοδεία τῶν ἀναστημένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι διαμέσου τῶν αἰώνων Τόν ἀκολουθοῦν. Σ’ αὐτή τήν χορεία μᾶς καλεῖ ὁ Ἀναστάς Κύριος, ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Καί ἐμεῖς Τόν ἀκολουθοῦμε ἐλευθέρως μέ ἀγάπη, ὑπομονή καί ταπείνωση, ὥστε γεμᾶτοι ἀπό τήν Χάρι καί τό Φῶς τῆς παρουσίας Του, νά ἐπιζητοῦμε διακαῶς τήν ἐκπλήρωση τοῦ θεσπέσιου ὕμνου, «δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας σου». 

2 02

2 02 Χριστός Ἀνέστη ἀληθῶς!

232

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.