Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΝ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ

44

Σήμερα τό πρωί, 2α Ὀκτωβρίου 2022, Κυριακή Β΄ Λουκᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, μέ συλλειτουργούς τόν Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἐλευθέριο Χρυσοχόο, τόν Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ, Ἐφημέριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τήν ἱερά ὑμνωδία μελώδησαν ὁ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς, Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ὁ κ. Ἀγαπητός Μιχελλής Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ μεθ' ἑτέρων.

       Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν Δοξολογία τέλεσε τόν Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τοὺ μηνός Ὀκτωβρίου, ραντίζοντας καί εὐχόμενος εἰς τούς συμμετέχοντες Χριστιανούς μας. Τέλος ἐπί τῇ συμπληρώσει μιᾶς ἑβδομάδος ἀπό τοῦ Καθαγιασμοῦ εἰς τήν νεότευκτον Ἁγία Τράπεζα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, τῶν καθαγιασθέντων Ἱερῶν Ἀντιμηνσίων, ἔθεσε τήν Ἀρχιερατική Αὐτοῦ ὑπογραφήν ἐπ'  αὐτῶν, ὥστε ἐξ ὀνόματός του ὡς Κανονικοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά τελεῖται επ' αὐτῶν ἡ Ἀναίμακτος Θεία Λατρεία, εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Προσῆλθαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν ἀρκετοί πιστοί, πρός τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν μεστό θεολογικό του λόγο ὁμίλησε λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Β΄ Κυριακῆς Λουκᾶ, περί τοῦ λεγομένου «χρυσοῦ κανόνος».

Στὴν συγκεκριμένη εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας, διατυπώνεται ἀπὸ τὸν Χριστό, ὁ χρυσὸς κανόνας συμπεριφορᾶς πρὸς τὸν πλησίον. Εἶπε ὁ Κύριος: «Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Πῶς θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται; Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἐσεῖς νὰ συμπεριφέρεστε πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Λόγοι σωτήριοι, ἀνεκτίμητης ἀξίας καὶ σημασίας, ποὺ ἐκφράζουν τὸν βαθύτερο πόθο κάθε ἀνθρώπου. Μία συμπεριφορὰ ποὺ θὰ πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀγάπη καὶ σεβασμό, τιμὴ καὶ ἀναγνώριση τῆς μοναδικότητος τῆς προσωπικότητος τοῦ ἄλλου καὶ μάλιστα ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ. Ὅπως θέλουμε νὰ μᾶς φέρονται ἔτσι νὰ φερόμαστε καὶ ἐμεῖς στοὺς ἄλλους. Μὲ τοῦτο τὸν ἁπλὸ ἀλλὰ βαθυστόχαστο λόγο, ὁ Κύριος ἀνατρέπει τὴν ἐγωκεντρικὴ σκέψη μας καὶ μᾶς καλεῖ νὰ ἀποβάλλουμε τὸν ἐγωισμό μας. Μᾶς προτρέπει σὲ μία διαφορετικὴ στάση καὶ συμπεριφορὰ πρὸς τὸν πλησίον μας, διότι τὸ πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ μας εἶναι ἱερὸ καὶ πρέπει μὲ ἱερότητα νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε. Αὐτή του ἡ ἱερότητα πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζει, σκεπτόμενοι ὅτι ὁ Θεὸς τὸ ἔπλασε ἀπὸ ἀγάπη καὶ γιὰ νὰ τὸ ἀναπλάσει, ἀνέβηκε στὸν Σταυρὸ καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας.

Ἡ τελευταία νουθεσία καὶ παρότρυνση εἶναι νὰ γίνουμε οἰκτίρμονες. Ὁ Κύριος λέει νὰ μὴν περιμένουμε ἀνταπόδοση γιὰ τὸ καλὸ ποὺ κάνουμε στοὺς ἄλλους καὶ μᾶς ὑπόσχεται μεγάλη ἀνταμοιβή, μᾶς ὑπόσχεται αἰώνια χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση καὶ λέει ὅτι θὰ γίνουμε υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου. «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστι»... «Ὅτι αὐτὸς χρηστὸς ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς». Στέλνει βροχὴ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καὶ καλοὺς καὶ μή, καὶ τὸν ἥλιο διατάζει νὰ φωτίζει ὅλο τὸν κόσμο.

Μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος νὰ γίνουμε οἰκτίρμονες, διότι αὐτὸ κρύβει καὶ περιέχει καί ὅλα αὐτὰ ποὺ προεῖπε, δηλαδὴ νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθρούς μας καὶ νὰ ἀγαθοποιοῦμε κ.τ.λ., κατὰ τὸ μέτρο τοῦ οὐρανίου Πατρός. Ἔτσι πιὰ τὸ μέτρο δὲν εἶναι ὁ ἐαυτός μας, ἀλλὰ ὁ οὐράνιος Πατήρ. Γιατί; «Ὃτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς», γιατί Αὐτὸς εἶναι εὐεργετικὸς καὶ γιὰ τοὺς ἀχάριστους καὶ γιὰ τοὺς πονηρούς.
Τέλος, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς τελευταίας παραγγελίας τοῦ Χριστοῦ, δημιουργοῦμε μία θαυμάσια κοινωνία πού μᾶς καθιστᾶ ἀληθινὰ ὁμοιώματα τοῦ Θεοῦ στὴ Γῆ. Πραγματώνουμε ἐκεῖνο τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ» καὶ ἀκόμη μεταβάλλουμε τὸν κόσμο τοῦτο σὲ ἕναν ὡραῖο Παράδεισο.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς Συνάξεως.