Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMG 3855

 Σήμερα 4η Δεκεμβρίου 2022, Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τήν Θ. Λειτουργία στό ἑορτάζον Ἱ. Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Παναγίας «Καμπιωτίσσης» Σύμης. Τήν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Οἰκονόμος π. Ἐλευθέριος Ὀθείτης, συλλειτουργῶν μετά τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου Κακακιοῦ, ἐνῶ τήν ἱ. ὑμνωδία ἀπέδωσε γλυκυφθόγγως ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, μεθ’ ἑτέρων. Ἐκτός τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, στήν Θ. Λειτουργία συμμετεῖχε ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας καί πολυμελής στρατιωτική ἀντιπροσωπεία μέ ἐπικεφαλῆς τόν Διοικητῆ τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχη κ. Παναγιώτη Βρανᾶ, ὡς καί τόν Διοικητῆ τοῦ 549 Τ.Ε. Ἀντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιο Καμπίλαυκο πού παρέστη καί στήν τελεσθεῖσα ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημη Δοξολογία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Πυροβολικοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τούς εὐαρίθμους ἐκκλησιαζομένους πιστούς, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλά καί ἀπό τό Συναξάριο τῆς σήμερον ἑορταζομένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Ἡ διήγηση τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς μᾶς περιγράφει τὴν θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας ποὺ ταλαιπωροῦνταν ἐπὶ δεκαοκτὼ ὁλόκληρα ἔτη. Ὅταν τὴν εἶδε ὁ Χριστός, ἕνα Σάββατο ποὺ δίδασκε στὴ Συναγωγή, τὴν σπλαγχνίστηκε καὶ μὲ ἕνα Του λόγο, χωρὶς αὐτὴ νὰ τὸ ζητήσει, τὴν θεράπευσε. Αὐτό συνέβη, διότι ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦταν εὐσεβής, ἂν καὶ εἶχε μία τόσο βασανιστικὴ καὶ παραμορφωτικὴ ἀσθένεια, ποὺ καθιστοῦσε δύσκολη καὶ ἐπίπονη κάθε της μετακίνηση, ὡς τόσον δὲν ἀπουσίαζε ὅμως ἀπὸ τὴ Συναγωγὴ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Ἐπιπλέον ἡ καρδιά της δὲν σκληρύνθηκε ὅλα αὐτά τά χρόνια καί δὲν ἔγινε ἄπιστη. Ἀντίθετα μέσα στὴν δοκιμασία της ἔμεινε σταθερὴ στὴν πίστη της καὶ προσῆλθε στὴν Συναγωγὴ μὲ τόσο κόπο, διότι εἶχε πόθο νὰ ἀκούει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Φαίνεται μάλιστα ὅτι ἄκουγε τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου μὲ ἐνδιαφέρον πολὺ κι ἐκδήλωνε βαθιὰ ἐμπιστοσύνη σ’ Αὐτόν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν τῆς ζήτησε πίστη γιὰ νὰ κάνει τὸ θαῦμα, διότι διέκρινε τὴν ἐσωτερική της διάθεση. Οὔτε τῆς εἶπε «σοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες». Κατόπιν μάλιστα τὴν ὀνόμασε καὶ «κόρη τοῦ Ἀβραάμ», γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὴν εὐσέβειά της.

Ὡστόσο τὸ θαῦμα αὐτὸ, ἀντὶ νὰ κάνει τοὺς σκληρόκαρδους φαρισαίους νὰ θαυμάσουν μαζὶ μὲ ὅλο τὸ λαὸ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, κίνησε τὴν ἀγανάκτηση τοῦ ἀρχισυνάγωγου, ποὺ τοὺς κάλεσε νὰ προσέρχονται τὶς ἄλλες μέρες γιὰ νὰ θεραπεύονται, καὶ νὰ μὴ «καταλύουν» τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου. «Ὑποκριτές», ἀπαντᾶ ὁ Ἰησοῦς, «ὁ καθένας δὲν λύνει τὸ Σάββατο τὸ βόδι του ἢ τὸ γαϊδουράκι του γιὰ νὰ πάει νὰ τὸ ποτίσει; καὶ αὐτὴ ἡ γυναίκα, πού δὲν εἶναι ζῶο, ἀλλὰ παιδὶ τοῦ Ἀβραάμ, δὲν ἔπρεπε νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ πού ἐπὶ δεκαοχτὼ χρόνια τὴν εἶχε δέσει ὁ διάβολος, ἐπειδὴ σήμερα εἶναι Σάββατο»;

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν Ἁγία Βαρβάρα, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἀληθινὴ ἐνσάρκωση τῆς ἀρετῆς, ἀφιερώνοντας τὸν ἑαυτό της στὸν Ζωοδότη Χριστό, ποὺ ἔγινε γι’ αὐτὴν ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς της καὶ ἡ πραγματικότητα τῆς μαρτυρικῆς θυσίας της. Ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ καὶ ἀντιστάθηκε περήφανα στὶς εἰδωλολατρικὲς ἰδέες τοῦ πατέρα της καὶ τοῦ ἡγεμόνα Μαρκιανοῦ, γιατί ἔτρεφε ἄσβεστη ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό.

Ἐπακολούθησε τότε ἡ φρικτὴ ἐκτέλεσή της ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸν πατέρα της, γιατί ἀρνήθηκε νὰ λατρεύσει τὰ εἴδωλα. Ἡ Ἁγία πρώτη ἀπ’ ὅλους πίστεψε στὴν Τριαδικὴ Θεότητα καὶ ἔμπρακτα τὴν ἐφάρμοσε στὸ λουτρό της, ἀνοίγοντας τρία παράθυρα, ποὺ ὅπως ἔλεγε, αὐτὰ εἶναι οἱ τρεῖς αἰώνιες θυρίδες, ποὺ φωτίζουν κάθε ἄνθρωπο, ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο. Μετὰ τὸν θάνατό της ἔγινε τὸ παράδειγμα ὅλων τῶν νεανίδων τοῦ κόσμου, γιατί τὴν βρῆκαν προστάτιδά τους στὴ φρικτὴ ἀρρώστια τῆς εὐλογιᾶς καὶ τὴν μακάριζαν ἀκόμα, ποὺ φύλαξε ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς τῆς τὴν ἁγνότητα τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς της.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπ’τὴν μεγάλη ἐκτίμηση ποὺ τῆς πρόσφεραν οἱ γυναῖκες, καὶ οἱ ἄνδρες μὲ τὴ σειρὰ τοὺς τὴν ἐκτίμησαν, καὶ ἡ δυναμικότητα τῆς προστασίας της ἔγινε τὸ ἱερὸ σύμβολο τοῦ Πυροβολικοῦ στοὺς ἀκούραστους ὁπλίτες τῶν περισσότερων κρατῶν τοῦ κόσμου. Γιά τόν λόγο αὐτό, στόν σημερινό ἐκκλησιασμό παρέστη καί στρατιωτική ἀντιπροσωπεία τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης, προκειμένου νά τιμηθεῖ ἐπαξίως ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ὡς Προστάτιδος τοῦ Πυροβολικοῦ καί νά ἐξασφαλίζεται ἡ ὑψηλὴ προστασία της στούς Ὁπλίτες, ἀλλά καί στόν κάθε πιστό πού ἐπικαλεῖται τίς θεῖες πρεσβεῖες της.