Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΥΜΗΣ

IMG 3817

Σήμερα 11η Δεκεμβρίου 2022, Κυριακή τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη. Τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν γλυκυφθόγγως, οἱ Ἱεροψάλτες καί Ἀναγνώστες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργος Μητέρα, ἔχει ὁρίσει τὴν Κυριακὴ αὐτὴ, δύο ἑβδομάδες πρὶν τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μᾶς προβάλλει τοὺς ἁγίους Προπάτορες, οἱ ὁποῖοι εὐαρέστησαν τὸν Θεό, προφήτευσαν καὶ ἀνέμεναν τὴν ἐν σαρκὶ φανέρωση τοῦ Μεσσία, ὥστε νά ὁλοκληρωθεῖ τό σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Στήν χορεία τῶν Ἁγίων Προπατόρων συγκαταλέγονται ὅλοι οἱ Πατριάρχες, Κριτές, Προφῆτες καὶ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπό τούς πρωτοπλάστους τόν Ἀδὰμ καὶ τήν Εὔα, τόν Ἐνώχ, τόν Νῶε, τόν Μελχισεδέκ, τούς Δώδεκα Πατριάρχες, ἀλλά κυρίως ὁ Ἀβραάμ ὡς Πατήρ, ὄχι μόνο τοῦ λαοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά καί τοῦ νέου λαοῦ τῆς Χάριτος, τῶν Χριστιανῶν, διότι ἐδικαιώθη διά τῆς Πίστεως, ὅπως σαφέστατα λέγει ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος. Ἀκολουθοῦν ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακώβ, οἱ Προφῆτες Μωυσῆς, Ἀαρών, Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, Σαμουήλ, Δαυίδ, Ἡσαΐας, Ἱερεμίας, Ἰεζεκιήλ, Δανιὴλ καὶ οἱ τρεῖς Παῖδες, Ἠλίας, Ἐλισσαῖος, Ζαχαρίας καὶ τέλος ὁ Τίμιος Πρόδρομος.

Ὅλοι αὐτοὶ ἀπετελέσαν τοὺς ἁγίους κλάδους τοῦ δένδρου τῶν Προπατόρων, ὁ τελευταῖος καί ὡραιότερος κλάδος τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἐξ ἧς ἐβλάστησε ὡς καρπὸς ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Μνημονεύουμε λοιπόν ἐν πίστει τῶν ἁγίων Προπατόρων καὶ τοὺς μακαρίζουμε σήμερα, ζητῶντας τὶς πρεσβεῖες τους, ὥστε καὶ ἐμεῖς νά ἐργασθοῦμε πνευματικά, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε καὶ τὴν ἁγία ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων θεαρέστως.

Ἀκριβῶς τόν ἴδιο σκοπό ἔχει καί ἡ σήμερα ἀναγινωσκομένη εὐαγγελική παραβολή τοῦ μεγάλου Δείπνου, διά τῆς ὁποίας ὁ Θεός καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους στὸ τραπέζι τῆς Βασιλείας του, δηλαδὴ στὸν Παράδεισο. Μᾶς φανερώνει ἀκόμα ὅτι ὁ Θεὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ δεχθοῦν τὴν πρόσκληση ποὺ τοὺς ἀπευθύνει, πλήν ὅμως δὲν τοὺς στερεῖ τὴν ἐλευθερία τους, ἀφοῦ ἕκαστος εἶναι ἐλεύθερος νὰ δεχθεῖ ἢ νὰ ἀπορρίψει τὴν οὐράνια πρόσκληση.

Ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ, «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ». Μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί του ὄχι μόνο μὲ τὴν προσευχή, ἀλλά μᾶς καλεῖ νὰ λάβουμε μέρος στὸ μεγάλο Δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ συμμετοχή μας στὸ κυριακάτικο Δεῖπνο τῆς Θείας Κοινωνίας φανερώνει τὴν ἐπιθυμία μας νὰ βρεθοῦμε στὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου τά Χριστούγεννα δέν ἀποτελοῦν μιά νοσταλγική ἀναμονή, ἀλλά μία ὁλοζώντανη πραγματικότητα.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.