10αταγόταν ἀπό τήν Παλαιστίνη καί ὑπῆρξε στά χρόνια τῶν Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Εἰρήνης (780 – 797). Ἦταν γιός γονέων χριστιανῶν, ἀλλά ὁ πατέρας του ἀρνήθηκε τήν χριστιανική πίστη καί ἔγινε μωαμεθανός. Ἕνας ἀπό τούς γιούς του ὅμως, ὁ Δαχάκ, θέλησε νά ἐπανέλθει στόν χριστιανισμό, παρακινώντας καί τήν εὐσεβή μητέρα του καί κατέφυγε στά Ἱεροσόλυμα.
Ἀπό ἐκεῖ στή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὅπου βαπτίσθηκε καί ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Βάκχος. Ἀλλά ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς, φοβούμενος τυχόν ἐκδίκηση τῶν Τούρκων, ἔδιωξε τόν Βάκχο ἀπό τή Μονή. Στά Ἱεροσόλυμα ὁ Ἅγιος βρῆκε τήν μητέρα καί τά ἀδέλφια του, πού ἐπανέφερε στή Χριστιανική πίστη, ἐκτός ἀπό ἕναν, ὁ ὁποῖος καί τόν κατάγγειλε στούς Τούρκους.
Οἱ Τοῦρκοι ἀμέσως συνέλαβαν τόν Βάκχο καί τόν ὁδήγησαν στόν κριτή. Ὁ Ἅγιος, μπροστά σ’ ὅλους τούς παρευρισκόμενους μωαμεθανούς, ὁμολόγησε τήν χριστιανική του πίστη καί ἀποκεφαλίστηκε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ