5πίσημος Κωνσταντινουπολίτης, συγκλητικός στό ἀξίωμα, πού ἀνατράφηκε καί μορφώθηκε μέσα στά ἀνάκτορα.
Μερικοί ἀπό τούς Συναξαριστές ἀναφέρουν, ὅτι τό ἀποκορύφωμα τῆς δόξας τοῦ Ἐλευθερίου ἦταν στήν ἐποχή τοῦ Μαξιμιανοῦ (286 – 305), μέ τόν ὁποῖο εἶχε φιλία, ἀλλά αὐτό δέν φαίνεται πιθανό. Ὁ Ἐλευθέριος θέλησε νά γίνει χριστιανός καί προφασιζόμενος λόγους ὑγείας, ἀπομακρύνθηκε τῶν αὐλικῶν θορύβων καί ἐγκαταστάθηκε σ’ ἕνα χωριό κοντά στό Σαγγάριο ποταμό, ὅπου ἔκτισε ὑπόγειο εὐκτήριο οἶκο. Ἐκεῖ βαπτίσθηκε καί κοινωνοῦσε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ὅταν ὁ βασιλιάς ἔμαθε γι’ αὐτόν, πῆγε στόν τόπο αὐτό, τόν ἀνακάλυψε καί προσπάθησε μέ πολλούς τρόπους νά τόν ἐπαναφέρει στήν εἰδωλολατρία.
Ὅταν εἶδε πώς οἱ προσπάθειές του εἶναι μάταιες, ἔδωσε ἐντολή καί τόν ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ