16ίστεψαν στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Ἰουλιανῆς καί μαρτύρησαν ὅλες δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ