16ίστεψαν στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Ἰουλιανῆς καί μαρτύρησαν ὅλοι διά ξίφους.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ