Ἐνημερωτικὸν Δελτίον, ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

DSC 3361Μὲ κάθε ἱεροπρέπεια καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἀπὸ αἰώνων διαμορφωμένη παράδοση ἐορτάσθηκε σήμερα, 17 Μαρτίου, στην Ἱερὰ Καθέδρα τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες Γέροντα Πριγκηποννήσων Δημήτριο, Γερμανίας Αὐγουστίνο, Τρανουπόλεως Γερμανό, Τορόντο Σωτήριο, Ἀνέων Μακάριο, Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου Εὐγένιο, Γάνου καὶ Χώρας Ἀμφιλόχιο, Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου Δαμασκηνό, Κώου καὶ Νισύρου Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης Κωνσταντίνο καὶ Σύμης Χρυσόστομο. Κατὰ τή διάρκειά της, ὁ Παναγιώτατος χειροτόνησε στό βαθμὸ τοῦ διακόνου τὸν ὑποδιάκονο Δημήτριο Νικηφόρο, νομικὸ καὶ θεολόγο, δίνοντάς του τὸ ὄνομα Ἀέτιος.

Στην ὁμιλία του, πρὶν ἀπὸ τήν χειροτονία τοῦ νέου κληρικοῦ, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε τὴν τιμὴ καὶ τήν μεγάλη εὐθύνη μὲ τις ὁποῖες συνδέεται ἡ ἔνταξή του στόν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τή σπουδαιότητα πού θὰ ἔχει γιά τήν διακονία του ἡ εἰδίκευσή του στό Κανονικὸ Δίκαιο.

«Τοῦτο σημαίνει ὅτι θὰ εἶσαι πάντοτε κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν πορείαν σου ὑπέρμαχος τῶν δικαίων καὶ τῶν προνομίων τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, λίαν ἐπικαίρων σήμερον ὅτε ταῦτα ἀμφισβητοῦνται ματαίως μὲ καθαρῶς κοσμικὰ κριτήρια. Ἔναντι τούτων ἡμεῖς προβάλλομεν τὴν καθηγιασμένην πρᾶξιν καὶ τάξιν καὶ παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας πού εἶναι βράχος ἀμετακίνητος ἐπὶ τοῦ ὁποίου θραύονται τὰ ἐγειρόμενα κύματα φιλοδοξίας καὶ σκοπιμοτήτων, μὲ σκοπὸ νά πλήξουν τὸ ἱερὸν καὶ ἀπαραβίαστον προβάδισμα τῆς προκαθημένης τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Θὰ ἔχεις ὡς πρότυπον καὶ παράδειγμα διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ Θρόνου τούτου τὸν ἀρχιδιάκονον Κωνσταντινουπόλεως Ἀέτιον, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου θὰ τιμᾶσαι ἀπὸ τῆς σήμερον».

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ νέος κληρικὸς διαβεβαίωσε τὸν Παναγιώτατο για τὴν ἀπολύτη ἀφοσίωσή του πρὸς τήν Μητέρα Ἐκκλησία.

«Φορεὺς καὶ λειτουργὸς τῆς ἁγίας παραδόσεως τῆς «ἀρχούσης καὶ πασχούσης» Μεγάλης Ἐκκλησίας καλοῦμαι νά καταστῶ, ἐντασσόμενος σήμερον εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Αὐλήν. Παναγιώτατε Δέσποτα, κατὰ τὰ εἰκοσιεπτὰ καὶ πλέον ἔτη τῆς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Σας, εἴχατε τὴν εὐλογίαν νά ἀναδείξετε πολλοὺς νέους κληρικούς. Ὅλοι εἶναι πνευματικὰ τέκνα Σας καὶ δι’ ὅλους Σεῖς εἶσθε ὁ Πατήρ. Ὡς κατὰ πνεῦμα τέκνον τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, στρέφομαι πρὸς Ὑμᾶς, θαρρῶν ἐπὶ τὴν πατρικὴν Σας ἀγάπην καὶ Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι κύριος σκοπὸς τῆς ζωῆς μου θὰ εἶναι ἡ ἀπροϋπόθετος καὶ ἀφοσιωμένη διακονία τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ ὁ νικηφόρος καὶ καλλίνικος ἀγών διὰ τὰ δίκαια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀκολουθῶν πιστῶς τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀρχιδιακόνου Ἀετίου. Ἀμήν. Γένοιτο!»

Τὸν πανηγυρικὸ λόγο τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος:

«Οἱ τὰ θεῖα καλῶς διαταξάμενοι θεοκήρυκες Πατέρες, ὥρισαν, τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, νά ἑορτάζωμεν τὸν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ἀνάμνησιν δηλονότι τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης τὸ ἔτος 843, παρὰ τῶν ἀειμνήστων αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπὶ τῆς πατριαρχίας τοῦ ἁγίου καὶ ὁμολογητοῦ Μεθοδίου Κωνσταντινουπόλεως.
Τιμῶμεν σήμερον τοὺς μεγάλους ὁμολογητὰς τῆς πίστεως, τοὺς ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας, Ἀρχιερεῖς, Πρεσβυτέρους καὶ Διακόνους, μαζὶ μὲ τοὺς μοναχοὺς καὶ λαικούς, οἱ ὁποῖοι ὠρθοτόμησαν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, θυσιάζοντες, πολλάκις, ἀκόμη καὶ τὴν ζωὴν των.
Ἡ ὑπεράσπισις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως παρακολουθεῖ τὴν μαρτυρικὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε μέγα μέρος τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου καὶ τοῦ δυναμισμοῦ της, διὰ να διαφυλάξῃ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν γνησιότητα καὶ τὴν ἀλήθειαν τῆς πίστεως.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ὑπῆρξεν ὁ μέγας ὑπερασπιστὴς καὶ πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν εἰκονομαχικῶν ἐρίδων. Διὰ δὲ τοῦ περιφήμου ἔργου τοῦ «Περὶ τῶν Εἰκόνων», ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ ἑτέρου «Ἔκδοσις Ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως», τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ σύνοψιν τῆς θεολογίας καὶ ἐμπειρίας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ σηματοδοτεῖ τὸ τέλος μιᾶς μακρᾶς περιόδου διαμορφώσεως τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας, συνέβαλε τὰ μέγιστα ἀφ’ ἑνὸς εἰς τὴν κραταίωσιν τῆς ἀληθοῦς πίστεως περὶ τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀφ’ ἑτέρου εἰς τὴν ἀνόθευτον παράδοσιν αὐτῆς εἰς τάς ἐπερχομένας τῶν πιστῶν γενεάς».

Ὁ Μητροπολίτης Λαοδικείας, σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του, ἐπεσήμανε τὸν ῥόλο καὶ τήν διαχρονικὴ προσφορά τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

«Ἐν τῇ Πόλει ταύτῃ, τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων, ὡς ἐν ἄλλῳ παραδείσῳ, ἐλήφθη ἡ ὁριστικὴ ἀπόφασις διὰ τὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἁγίων Εἰκόνων.
Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία κατέβαλε ἡρωικὰς προσπαθείας διὰ τὴν διαμόρφωσιν τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος καὶ ἐχρησιμοποίησε τὸ «πρωτεῖον τιμῆς», ὡς πρωτεῖον εὐθύνης καὶ διακονίας διὰ τὴν ἑνότητα, τὴν διαφύλαξιν τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας.
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὡς ὁ πρῶτος θρόνος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤσκησε τὴν ἐκκλησιαστικὴν του αὐθεντίαν εἰς τὸ πλαίσιον τῆς κανονικῆς παραδόσεως καὶ τῆς συνοδικῆς του αὐτοσυνειδησίας.
Ἡ καθημαγμένη καὶ ἁγιοστόλιστος Μήτηρ Ἐκκλησία διακονεῖ ἐπὶ αἰῶνας, μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωσιν, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, πρωτοστατοῦσα εἰς ἔργα θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ ἱεραποστολικῆς δράσεως. Συνεχίζει δὲ νά ὑπηρετῇ μὲ ὑπευθυνότητα καὶ αὐταπάρνησιν τάς ἀνάγκας τῶν κατὰ τόπους ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διαλεγομένη προθύμως μεθ’ ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καὶ καταθέτουσα τὴν αὐθεντικὴν μαρτυρίαν τῆς περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς.
Ἡ ἐμπειρία τῶν νεωτέρων χρόνων μὲ τάς δικαιοδοσιακὰς διεκδικήσεις ἀπέδειξε τὸν σημαντικὸν ῥόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀναφορικῶς μὲ τὴν προαγωγὴν τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν σχέσεων.
Ἡ σύγκλησις καὶ ἡ λειτουργία τῶν Πανορθοδόξων καὶ Προσυνοδικῶν διασκέψεων, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης, πρὸ τριετίας, ἐν Κρήτῃ συγκροτηθείσης Συνόδου, προβάλλουσι τὴν ὑπεύθυνον διακονίαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων.
Διὰ τῶν συντονιστικῶν ἀρμοδιοτήτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπιτυγχάνεται ἡ διασφάλισις τῶν ἁρμονικῶν σχέσεων τῶν κατὰ τόπους ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ πνευματικότητος.
Ὁ Οἰκουμενικὸς θρόνος ἤσκησε καὶ ἀσκεῖ πάντοτε τὸ πρωτεῖον τιμῆς καὶ διακονίας μὲ σύνεσιν καὶ εὐθύνην, ὡς ἀκοίμητος φρουρὸς καὶ ἄγγελος ἀγαθός, ἔχων ὡς κριτήριον τὴν μακραίωνα ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν πατερικὴν παράδοσιν καὶ εὐταξίαν.
Ὅμως, δέν δύναμαι, κατὰ τὴν ἱερὰν ταύτην στιγμήν, νά μὴν ἀναφερθῶ ἀξιοχρέως εἰς τὴν θυσιαστικὴν διακονίαν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν δυναμικὴν προσωπικότητα καὶ τὴν λιπαρὰν θεολογικὴν καὶ κανονικὴν κατάρτισίν του, στηρίζει, χάριτι θείᾳ, τὴν διορθόδοξον ἀποστολὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ταυτοχρόνως παραμένει ὁ σύνδεσμος τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Συνεπείᾳ τούτου, μὲ αἴσθησιν βαθείας εὐθύνης καὶ ἀποστολικῆς τόλμης, ὁ δραστήριος καὶ ὁραματιστὴς Πατριάρχης μας παρεχώρησε προσφάτως τὸν Τόμον τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ὥστε νά δώσῃ τὴν ἐνδεδειγμένην καὶ πλέον πρόσφορον λύσιν εἰς τὸ χρονίζον ἐκκλησιαστικὸν πρόβλημα τῆς ἐν λόγῳ χώρας».

Ἐκκλησιάστηκαν οἱ Μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντῖνος, Μύρων Χρυσόστομος, Ἰκονίου Θεόληπτος, Προύσης Ἐλπιδοφόρος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Πόλη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰὼβ καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος. Ἐπίσης, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Μᾶρκος Μπόλαρης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στήν Ἄγκυρα, Πέτρος Μαυροειδής, οἱ Γενικοὶ Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Οὐκρανίας στήν Πόλη, κυρία Τζωρτζίνα Σουλτανοπούλου καὶ κ. Oleksandr Gaman, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, οἱ γονεῖς καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ νέου κληρικοῦ, Καθηγητὲς καὶ μαθητὲς ἀπὸ τὰ ὁμογενειακὰ σχολεῖα τῆς Πόλης, καὶ πλῆθος προσκυνητῶν.

Μετὰ τὴν ἀπόλυση ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς πού συλλειτούργησαν μαζὶ του, τέλεσαν τὸ καθιερωμένο Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων «τῶν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καὶ τελειωθέντων ἐν αὐτῇ».

Ἀκολούθησε ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων κατὰ τὴν ὁποία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εὐλόγησε τὸν πιστὸ λαὸ ἀπὸ τὸν ἐξώστη τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ