IMG 8191 Σήμερα, Τετάρτη 26η Ἰουνίου 2019, ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Σύμης, ἡ καλοκαιρινή συναυλία τοῦ Δημοτικοῦ Ὡδείου Σύμης, πού σηματοδοτεῖ τήν λήξη τῶν μαθημάτων τοῦ φετινοῦ διδακτικοῦ ἔτους καί τήν ὁποία λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος ἀπό τόν κ. Ἰωα. Ἀντωνιάδη, Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου καί τόν κ. Σακελ. Κρητικό, Γραμματέα αὐτῆς.

Ἐπρόκειτο ἀναμφίβολα γιά μιά πολύ ἐπιτυχημένη καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ περίπου σαράντα μαθητές τῶν μουσικῶν τμημάτων τοῦ Ὡδείου, καταφέρνοντας μέ τίς μουσικές τους ἐπιδόσεις νά ἐντυπωσιάσουν τό πολυπληθές κοινό, πού τούς χειροκρότησε κατενθουσιασμένο.

Ἀρχικά ἡ Καλλιτεχνική Διευθύντρια κ. Σεβαστή Μανωλίτση, ἔκανε μιά μικρή εἰσαγωγή καί ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά τήν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως. Στήν συνέχεια τά παιδιά ἔπαιξαν κλασσικά ὀργανικά κομμάτια στήν κιθάρα, τό πιάνο καί τό παραδοσιακό βιολί, ἐνῶ ἰδιαίτερα ἐντυπωσίασαν οἱ μαθητές πού ἑρμήνευσαν μέ τήν συνοδεία πιάνου διάφορα ἔντεχνα τραγούδια.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, συνεχάρη τούς μαθητές καί τούς καθηγητές τοῦ Ὡδείου, γιά τό ὄμορφο καί ἐπιτυχές ἀποτέλεσμα τῆς οὐσιαστικῆς ἐνασχολήσεώς τους μέ τήν μουσική, εὐχόμενος σ’ ὅλους καλό καλοκαίρι καί μέ τό καλό ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων τό ἑπόμενο φθινόπωρο.

Δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας, πραγματοποιοῦμε μιά μικρή ἀναφορά στόν ἀναντικατάστατο παιδαγωγικὸ χαρακτήρα καί τά ὀφέλη τῆς μουσικῆς παιδείας, τά ὁποῖα εἶναι γνωστά ἀπὸ τὴν κλασσικὴ Ἑλληνική ἀρχαιότητα, ὅπως τά ἀναλύει ὁ Ἀριστοτέλης, ὅσον ἀφορᾶ τὴν διάπλαση τῆς προσωπικότητας καὶ ποιότητας τοῦ ἤθους, τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἀλλὰ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μιλοῦν γιὰ τὴν ὠφέλιμη ἐπίδραση τῆς μουσικῆς στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ σύγχρονός μας μάλιστα Ὅσιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος ἐντρύφησε στὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα ὅσο λίγοι καί γνώρισε ἐκ Θεοῦ τὰ ὅριά της, τὶς δυνατότητές της καὶ τὶς ἀδυναμίες της, μίλησε καὶ γιὰ τὴν δύναμη τῆς καλῆς καὶ ποιοτικῆς μουσικῆς, ποὺ «ἠρεμεῖ, γαληνεύει τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁδηγεῖ πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, τὸν μαλακώνει, τοῦ θυμίζει τὶς χαρὲς τοῦ Παραδείσου, τὸν μεταμορφώνει σὲ πράο καὶ ὄμορφο ἄνθρωπο».

Πράγματι, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἔλεγε ὁ μεγάλος αὐτός Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀποδεδειγμένα καὶ ἀληθινά, ἀφοῦ ἡ σύγχρονη Παιδαγωγικὴ ἀποδεικνύει, ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ μαθαίνουν ἀπὸ νωρὶς κάποιο μουσικὸ ὄργανο ἀναπτύσσουν γρηγορότερα τὶς φυσικές, πνευματικές, συναισθηματικὲς καὶ κοινωνικές τους δεξιότητες. Ἡ γνώση μουσικοῦ ὀργάνου αὐξάνει τὴν συνεργατικότητα, τὴν αὐτοσυγκέντρωση, τὴν μνήμη, τὴν ἱκανότητα στὴν ὁμιλία, τὴν ὅραση καὶ τὴν ἀκοή. Τὸ κύριο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ ἐνασχόληση μέ τήν μουσική, ἀποτελεῖ μία βαθιὰ ψυχολογικὴ ἀνάγκη τῆς ἀνθρώπινης φύσης, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ μουσικὴ εἶναι ἔμφυτη σὲ κάθε ἄνθρωπο, πλήν ὅμως γιά τὸ παιδὶ ἰδιαίτερα εἶναι μία οὐσιαστική ἐνέργεια, μία δυναμική δράση, ἕνα σημαντικό ὅπλο, μία ἁρμονική ἔκφραση.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, ἔχοντας ἐμπεριστατωμένα τήν γνώση τῶν ποικίλων αὐτῶν εὐεργετημάτων τῆς μουσικῆς Παιδείας, καθώς καί τήν οὐσιαστική συμβολή τοῦ Ὡδείου στήν καλλιέργεια τῆς νεότητας τῆς Σύμης, περιβάλλει ἀπό τῆς ἐγκαταστάσεώς του μέ μεγάλη ἀγάπη τήν συγκεκριμένη δράση καί ἐκτός ἀπό ἠθικά, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τήν ὑποστηρίζει καί οἰκονομικά. Αὐτό ὑλοποιεῖται διά μέσου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ἡ διοίκηση τῆς ὁποίας μέ τήν εὐλογία καί προτροπή του, συνεχίζει ὅπως ἔπραττε ἐδῶ καί πολλά συναπτά ἔτη, τήν οἰκονομική της ἐνίσχυση πρός τό Ὡδεῖο, καλύπτοντας τό ἥμισυ τῶν λειτουργικῶν του δαπανῶν, προκειμένου νά ὑποστηρίζεται ἔμπρακτα ἡ λίαν ἀξιόλογη αὐτή προσπάθεια.

Κλείνουμε τήν ἀναφορά μας αὐτή μέ τήν εὐχή, τό Δημοτικό Ὡδεῖο Σύμης νά συνεχίσει γιά πολλά ἀκόμη χρόνια ἀπρόσκοπτα τήν εὐεργετική λειτουργία του, ὑποστηριζόμενο ἀπό ὅλους τούς θεσμικούς φορεῖς τῆς Νήσου μας, ὥστε νά ἀποτελεῖ τήν αἰχμή μιᾶς ἐπιπλέον πολιτικῆς, πού θά καταστήσει τήν Σύμη κέντρο ἀναφορᾶς καί πυλῶνα πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά θεμελιώνεται στό δυναμικότερο τμῆμα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, τούς νέους, πού ἐνσαρκώνουν τίς «χρυσές ἐλπίδες» τοῦ Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας μας.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ