Mhtrop. SymisΤέκνα ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι ἀγαπητά,
πρό δύο χιλιάδων καί πλέον ἐτῶν, ἀντήχησε στήν ἄσημη πολίχνη τῆς Βηθλεέμ ὁ ἀγγελικός ὕμνος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Τότε πραγματοποιήθηκε τό μέγα Μυστήριον: «ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Τήν Θεία ἐνανθρώπηση, ἑορτάζουμε καί ἐφέτος οἱ Χριστιανοί, καί ζητοῦμε ἀπό τόν Σαρκωθέντα Κύριο νά εὐλογήσει τήν ζωή μας καί νά χαριτώσει τά ἔργα μας. Νά εἰρηνεύσει τόν κόσμο καί νά σκεπάσει ὅλους μας μέ τήν ἀνέκφραστη ἀγάπη Του.


Ἀδελφοί, τά ἐφετεινά Χριστούγεννα εἶναι γιά μᾶς, μία ἀκόμα ἀνανέωση ἐλπίδας καί πρόσκληση νά ἀκολουθήσουμε τό Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, ὅπως οἱ Μάγοι, σέ μία πορεία δύσκολη καί ἐπίπονη πρός τή Φάτνη. Γιά νά συναντήσουμε ἐκεῖ τόν Θεάνθρωπο Χριστό, νά Τόν νιώσουμε νά γεννιέται μέσα μας καί νά ἀκούσουμε τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλων: «Ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Μακάρι νά ἀνταποκριθοῦμε μέ προθυμία καί εἰλικρίνεια, σ’ αὐτή τήν πρόσκληση, γιά νά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος καί νά ζήση ὁ κόσμος.
Ἡ σωτηρία βεβαίως ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς μας. Ὁ χρόνος καὶ μᾶς φθείρει καὶ μᾶς ἀνακαινίζει. Φθορὰ εἶναι τὸ γῆρας, οἱ ἀσθένειες, οἱ πόνοι. Ἀνακαίνιση εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ πνευματικὴ ὡριμότητα, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ» (Β΄ Κορ. δ΄ 16). Ὡς τόσον ὁ χρόνος ποὺ ζοῦμε δέν μᾶς ἀνήκει, δὲν εἶναι δικός μας. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὴ σωτηρία. Ὄχι γιὰ αὔξηση πλούτου, δόξης, ἀπολαύσεων, ἀλλὰ γιὰ ὁλοκλήρωση ἀρετῆς μὲ ἔργα ἀγαθά, μὲ ἔργα φιλανθρωπίας, ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης.
Ὡς πνευματικός σας Πατέρας, θέλω νά εὐχηθῶ αὐτό τό νέο ἔτος 2018, ὁ Κύριος νά σᾶς χαρίσει ὑγεία σωματική, εὐλογία καί πρόοδο στίς οἰκογένειές σας, στά παιδιά σας καί κάθε πο-θητό ἀγαθό καί χαρά. Ἀπευθύνω ὅμως καί μία πνευματική εὐχή: Εὔχομαι αὐτή τή νέα χρονιά ὅλοι μας, ἐλεύθεροι ἀπό τά πάθη, ν’ ἀνεβοῦμε πνευματικά, νά γίνουμε ἀληθινοί καί γνήσιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.
Ὅμως, ἐπειδή εἴμαστε ἄνθρωποι εὐόλισθοι καί εὐεξαπάτητοι, παρασυρώμαστε καί πέ-φτουμε σέ παραβάσεις, πάθη καί ἁμαρτήματα, ὀφείλουμε ἄγρυπνοι νά ἀγωνιζόμαστε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, γιά νά ζοῦμε ἀδιάκοπη τήν μετάνοια, γιά νά διατηροῦμε καθαρή τήν καρδιά μας. Νά γινώμαστε δοχεῖα τῆς θείας χάριτος, ὥστε νά μή μᾶς παρασύρουν, μᾶς μολύνουν οἱ ἀλλότριες φωνές καί μᾶς ψυχράνουν τήν ἀγάπη μας καί τήν ἀφοσίωσί μας στόν Θεό μας τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Τέλος, στρέφομαι μέ πολλή ἀγάπη στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῶν Νήσων μας, εὐχαριστῶντας ὅλους γιά τίς προσευχές καί εὐχές σας πρός ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας μου. Ἀντεύχομαι σ’ ὅλους, παρέχοντας καί ἐκζητῶντας ἀμοιβαία τίς προσευχές καί τήν συγχώρηση, εὐλογημένον τόν νέον ἐνιαυτόν 2018 τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, μέ πολλάς εὐκαιρίας μετα-νοίας, συγχωρήσεως, ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ, Χριστούγεννα 2017
Ὁ Μητροπολίτης σας:

+ Ὁ Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου Χρυσόστομος

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ